Osoba na wózku
18 sierpnia 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Adaptacja mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością. Jak starać się o dofinansowanie?

Przeprowadzenie adaptacji mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością pozwala na zdecydowane podniesienie komfortu życia i ułatwia wykonywanie wszystkich codziennych czynności. Przebudowa lokalu oznacza jednak konieczność poniesienia jej kosztów, które przy szeroko zakrojonych pracach bywają dość duże. Sposobem na poradzenie sobie z tym wydatkiem jest skorzystanie z możliwości uzyskania dofinansowania z PFRON.

Co można sfinansować dzięki środkom z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON umożliwia pokrycie znacznej części wydatków związanych z likwidacją barier architektonicznych, które przeszkadzają w samodzielnym funkcjonowaniu. Działania, które można podejmować w tym zakresie, są zdefiniowane bardzo szeroko ze względu na różnorodne potrzeby w zależności od rodzaju niepełnosprawności i jej stopnia. Środki można uzyskać zarówno na działania w okolicy miejsca zamieszkania, jak i w budynku, a także w zamieszkiwanym lokalu. Przykładem mogą tu być roboty mające na celu dostosowanie mieszkania pod wózek, które wymagają np. budowy windy bądź pochylni, poszerzenia drzwi czy instalacji podnośnika ściennego lub sufitowego.

Kto może skorzystać z dofinansowania i w jakiej wysokości?

Dofinansowanie przysługuje osobom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym albo znacznym. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Konieczne jest posiadanie prawa do wykorzystywanego lokalu – bycie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – albo otrzymanie zgody właściciela na wykonanie robót, które mają być przeprowadzone. Poziom dofinansowania może być różny, ale zakłada poniesienie części kosztów przez wnioskodawcę. Maksymalny przewidziany poziom udziału PFRON-u to 95% przy wkładzie własnym 5%, jeśli składający wniosek jest właścicielem lokalu. Wysokość przyznanej kwoty zależy od oceny wniosku i nie może być wyższa niż 30 000 zł. Dla osób, które nie są właścicielami lokalu maksymalny poziom dofinansowania to 80%, lecz nie więcej niż 20 000 zł. Na zakup i montażu sprzętu takiego typu jak platformy przychodowe czy krzesełka schodowe można uzyskać do 95%. Wnioski są przyjmowane przez cały rok, a dofinansowanie przyznawane w miarę wolnych środków. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Partnerem w realizacji inwestycji powinna być firma, która specjalizuje się w przygotowaniu pomieszczeń dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Dobrym przykładem będzie firma REHABUD zajmująca się adaptacją mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami.