14 czerwca 2017

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Przebieg lekarskich studiów medycznych

Lekarz to zawód bardzo pożądany, mogący dać nie tylko spore możliwości finansowe, ale również wielki prestiż. Aby móc zostać lekarzem, konieczne jest ukończenie studiów na kierunku lekarskim oraz zaliczenie obowiązkowego stażu podyplomowego. Jak wyglądają takie studia? Zobaczmy to na przykładzie programu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Opis kierunku lekarskiego

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach proponuje swoim kandydatom jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim – całość trwa 12 semestrów. W ramach zajęć ujęte są wykłady, seminaria oraz ćwiczenia i zajęcia praktyczne, które realizowane są w pod nadzorem nauczycieli akademickich w podmiotach leczniczych (szpitale, poradnie)  a także  praktyki zawodowe.

Jak się dostać na studia?

SUM oferuje kształcenie na kierunku lekarskim na dwóch wydziałach: w Katowicach oraz Zabrzu. Rekrutacja na oba wydziały jest wspólna, dopiero podczas rejestracji student wybiera wydział, na którym chce studiować. Podstawą przyjęcia jest legitymowanie się świadectwem zdania egzaminu maturalnego z biologii jako przedmiotu obowiązkowego i jednego z przedmiotów dodatkowych: chemii, fizyki, fizyki z astronomią lub matematyki. Oba przedmioty muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym. O kolejności umieszczenia na liście rekrutacyjnej decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu maturalnego
z ww. przedmiotów – maksymalnie wynosi ona 200. W przypadku maturzystów legitymujących się „starą matura”  przyjęcia odbywają się na podstawie liczby punktów z egzaminu maturalnego zdawanego w OKE lub z egzaminu wstępnego zdawanego w SUM lub innych  uczelniach medycznych w którymi Uczelnia zawarta stosowne porozumienie. Więcej informacji na temat zasad rekrutacji znajdziemy na stronie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Co po studiach?

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim absolwenci winni przystąpić do stażu podyplomowego, kończącego się Lekarskim Egzaminem Końcowym. Staż lekarza trwa
13 miesięcy. Zaliczenie stażu podyplomowego oraz zdanie LEK stanowi warunek do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza. Po odbyciu stażu następuje ogromnie ważny w karierze lekarskiej moment tj. wybór specjalizacji.Aby lekarz mógł  rozpocząć specjalizację w danej dziedzinie medycyny, musi się zakwalifikować do jej odbywania. Absolwent studiów na kierunku lekarskim może rówież kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub podyplomowych. Jeśli chodzi o możliwości zawodowe to przed absolwentami otwiera się nie tylko kariera medyczna, ale mogą oni również znaleźć zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego uczelniach wyższych lub na stanowiskach związanych z zarządzaniem ochroną zdrowia.