medycyna pracy
14 października 2016

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Medycyna pracy – kiedy jej potrzebujemy?

Medycyną pracy nazywamy specjalizację lekarską, która zajmuje się leczenie i profilaktyką chorób oraz schorzeń powodowanych pracą w specyficznych warunkach, np. w kontakcie z określonymi substancjami lub w głośnym otoczeniu. Główne zadania lekarza medycyny pracy to przeprowadzanie kontroli stanu zdrowia pracowników, a także kierowców, uczniów oraz osób ubiegających się o dodatkowe uprawnienia, np. zezwolenie na posiadanie broni.

Kogo bada lekarz medycyny pracy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Ustawą o Medycynie Pracy badaniom u lekarza medycyny powinien poddać się każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Badania te przeprowadzane są zarówno na początku pracy na danym stanowisku, jak i w trakcie trwania zatrudnienia w regularnych odstępach czasu. Badania oczywiście różnią się od siebie w zależności od tego, na jakim stanowisku pracuje dane osoba. Inne badania będą przeprowadzana dla osób pracujących przed komputer, inne dla osób, które wykonują prace fizyczne, jeszcze inne dla pracowników narażonych na kontakt z materiałami mogącymi wywoływać reakcje alergiczne. Na każdym etapie zatrudnienia pracownik powinien dysponować ważnym oświadczeniem lekarskim, które stwierdza, że nie posiada on żadnych przeciwwskazań do wykonywania swoich obowiązków. Poza badaniami wstępnymi, przeprowadzanymi przed zatrudnieniem, obowiązkowe są badania okresowe. Te drugie przeprowadza się co:

  • 2 lata, jeśli środowisko pracy naraża pracownika na wdychanie szkodliwych substancji, takich jak pyły czy opary
  • 3 lata jeśli praca odbywa się w gorącym mikroklimacie (po 45. roku życia okres między badaniami skraca się do 2 lat)
  • 4 lata, jeśli praca polega na korzystaniu z komputera
  • 5 lat, w przypadku pracowników biurowych nie korzystających z komputerów

W przypadku, gdy pracownik z pewnych względów zdrowotnych nie był w stanie wykonywać swoich obowiązków służbowych przez okres dłuższy, niż 30 dni, powinien on udać się na kontrolne badanie, w celu stwierdzenia jego zdolności do powrotu na stanowisko.

Kto płaci za badania?

Koszty wszystkich badań z zakresu medycyny pracy – wstępnych, okresowych i kontrolnych – ponosi pracodawca. Ponadto wszystkie badania powinny być wykonywane w godzinach pracy pracownika.

Gdzie udać się na badania?

Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Można się im poddać zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych, takich jak Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kolmed, które posiadają z daną firmą podpisaną umowę na wykonywanie usług medycznych.