7 kwietnia 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Przeglądy wózków widłowych w myśl przepisów

Wózki widłowe to pojęcie dotyczące dosyć szerokiej palety różnorodnych konstrukcji, można więc je klasyfikować wedle rozmaitych kryteriów, my jednak w kontekście tematu naszego artykułu podzielimy je na odpowiednie grupy, kierując się zakresem i terminami obowiązujących ich przeglądów. Trzeba wiedzieć, że wózki widłowe zalicza się do urządzeń tak zwanego transportu bliskiego i jako takie podlegają one nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

Eksploatacja wózków widłowych w świetle prawa

To na właścicielu wózka widłowego ciąży obowiązek zadbania o prawidłową eksploatację tego urządzenia, czego integralną częścią są też obowiązkowe przeglądy. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje przeglądów wózków widłowych:

  • codzienne,
  • konserwacyjne,

Te pierwsze wykonuje operator konkretnego urządzenia, zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Do jego obowiązków należy sprawdzenie ogólnego stanu wózka widłowego, w tym zakresu naładowania baterii lub ilości paliwa, cieczy chłodzącej i oleju hydraulicznego oraz działania poszczególnych układów. Jakiekolwiek nieprawidłowości należy zgłaszać odpowiednim osobom. Wszystkie uwagi dotyczące tego przeglądu operator musi odnotowywać w książce eksploatacji.

Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione i przeszkolone ze stosownymi uprawnieniami. Badanie to ma na celu ewentualne wykrycie oraz usunięcie awarii i usterek, a jego ustalenia muszą być opisane w dzienniku konserwacji.

Za prawidłowe prowadzenie książki eksploatacji i dziennika konserwacji odpowiada właściciel wózka widłowego lub osoba działająca w jego imieniu.

Jeśli chodzi o przeglądy okresowe wózków widłowych, to leżą one w kompetencjach Urzędu Dozoru Technicznego.

O terminach omawianych tutaj przeglądów mówili nam specjaliści z firmy LIFTOM ze Szczecina.

Terminy wykonywania przeglądów wózków widłowych

O codziennych przeglądach już opowiedzieliśmy wyżej; tu sprawa jest oczywista.

Z kolei przeglądy konserwacyjne wózków widłowych winny być przeprowadzane zgodnie z harmonogramem i zaleceniami ustalonymi przez producenta konkretnej maszyny. W razie braku tychże, przeglądy należy wykonywać co 30 dni dla wózków z pełnym dozorem technicznym albo co 60 dni przy dozorze ograniczonym.

Pełny dozór techniczny to wykonywane przez UDT co roku przeglądy okresowe obejmujące wózki widłowe jezdniowe:

  • podnośnikowe z podestem lub siedziskiem dla operatora,
  • sterowane przez osobę unoszoną wraz z ładunkiem,
  • z wysięgnikiem.

Ograniczony dozór techniczny tyczy się wózków sterowanych zdalnie spoza pojazdu i polega jedynie przeprowadzaniu doraźnych badań co dwa lata.

Dodajmy jeszcze, ze wózki paletowe ręczne nie podlegają nadzorowi UDT, jako że nie posiadają mechanicznego napędu.