przegląd wózka widłowego
20 grudnia 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Na czym polega badanie UDT wózka widłowego?

Urządzenia wykorzystywane do przenoszenia ładunków, takie jak wózki widłowe, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym. Jest to niezwykle ważne z tego względu, że usterka może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. Jedną z obowiązkowych czynności mających za zadanie utrzymać wózek widłowy w odpowiednim stanie technicznym jest badanie UDT. Kto je przeprowadza i jaki jest jego cel?

Rodzaje przeglądów wózków widłowych

Wyróżnia się trzy rodzaje przeglądów wózków widłowych, które różnią się między sobą formą, terminem przeprowadzenia i częstotliwością. Pierwszym z nich są przeglądy codzienne, które wykonuje operator wózka widłowego przed i po zakończeniu pracy. Dokumentowane są one w książce eksploatacji wózka widłowego. Drugim rodzajem przeglądów wózków widłowych są przeglądy konserwacyjne wózków widłowych, które przeprowadzane są, w zależności od formy dozoru, co 30 lub 60 dni przez konserwatorów z odpowiednimi uprawnieniami. Odnotowywane są one w dzienniku konserwacji wózka widłowego. Ostatnim typem przeglądów wózków widłowych są przeglądy okresowe, zwane także badaniami UDT.

Przebieg i cel badania UDT wózka widłowego

Badanie okresowe przeprowadzane jest przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. W zależności od formy dozoru nad urządzeniem wykonywane jest raz na rok lub raz na dwa lata. Inspektor UDT, w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, sprawdza stan techniczny urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania. Przeprowadza również próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy. Asystę podczas przeglądu UDT może pełnić konserwator wózków widłowych, na przykład z firmy ADF Serwis. Celem badania okresowego jest stwierdzenie, czy:

  • zostały zrealizowane zalecenia zamieszczone w protokole poprzedniego badania;
  • nie doszło do powstania uszkodzeń lub zmian stanu urządzenia, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia lub mogłyby skutkować powstaniem zagrożenia w przyszłości;
  • istnieją urządzenia zabezpieczające i ochronne, a jeśli tak, to czy pracują prawidłowo;
  • napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje, które znajdują się na urządzeniu, są czytelne i zrozumiałe;
  • urządzenie należy poddać działaniom naprawczym.

W trakcie badania inspektor sprawdza książkę eksploatacji i dziennik konserwacji wózka widłowego, protokoły pomiarów elektrycznych oraz zaświadczenia kwalifikacyjne konserwatorów i operatorów urządzenia. Po przeprowadzeniu badania pracownik UDT sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego. Jego odbiór potwierdza podpisem przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.