transport paliw
8 lutego 2022

Kategoria:
Motoryzacja

Jak transportować paliwa płynne zgodnie z przepisami?

Transport substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka, a także środowiska naturalnego powinien odbywać się zgodnie z przepisami. Dotyczy to również różnych paliw, w tym m. in. benzyny, ropy naftowej, ciekłego gazu ziemnego oraz olejów opałowych. Trzeba mieć bowiem świadomość, że nieodpowiednie przewożenie tego typu chemikaliów stwarza poważne ryzyko dla kierowcy pojazdu i jego otoczenia. Sprawdź, jak prawidłowo transportować paliwa!

Najważniejsze zagrożenia związane z niewłaściwym przewożeniem paliw płynnych

Transport paliw płynnych musi być zorganizowany w odpowiedni sposób z kilku powodów. Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że takie substancje w zetknięciu z powietrzem stają się łatwopalne. To oznacza, że ich ewentualny wyciek ze zbiornika, w którym są przewożone, zwiększa ryzyko wystąpienia wybuchu w danym miejscu. Prawidłowo przeprowadzony transport płynnych paliw pozwala skutecznie uniknąć takich sytuacji, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa tak osób kierujących cysternami, jak i innych ludzi oraz zwierząt znajdujących się w pobliżu samochodu.

Bardzo istotną kwestią jest też toksyczność benzyny, ropy naftowej oraz innych paliw. Niekontrolowany wyciek tego typu substancji na drogę powoduje katastrofę ekologiczną na mniejszą lub większą skalę. Prowadzi on bowiem do zatrucia gleby i wody, powodując także śmierć lub poważne problemy zdrowotne u rozmaitych organizmów żywych.

Najistotniejsze regulacje prawne dotyczące przewozu paliw płynnych

Płynne paliwa można przewozić różnymi środkami transportu, np. koleją, samolotami lub statkami. W praktyce jednak najczęściej wykorzystuje się w tym celu odpowiednio przystosowane samochody, zwane cysternami. Przed dopuszczeniem tych pojazdów do użytku najpierw należy sprawdzić, czy spełniają one wszystkie wymagania wytrzymałościowe, materiałowe oraz konstrukcyjne wyszczególnione w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Pojazdy te muszą być na bieżąco poddawane przeglądom technicznym, stałym elementem ich wyposażenia są gaśnice. Zbiorniki w cysternach po każdorazowym rozładunku powinny zostać dokładnie oczyszczone z pozostałości paliw – do tego czasu widnieją na nich specjalne oznakowania. Załadunek paliw w renomowanych firmach, takich jak MEGA Niezgoda i Sulik Spółka Jawna, odbywa się zawsze metodą ciśnieniową. Kierowcy podejmujący się zadania przetransportowania tych substancji muszą dysponować stosownymi zezwoleniami oraz dokumentami przewozowymi.