Znaczenie utylizacji odpadów budowlanych dla środowiska
20 grudnia 2017

Kategoria:
Inne

Znaczenie utylizacji odpadów budowlanych dla środowiska

Gospodarka odpadami

Podczas realizacji umów o roboty budowlane, priorytetowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów i minimalizacja ich ilości. Jednak nie da się ukryć, że na każdej budowie każdego dnia powstaje mnóstwo odpadów, z którymi w jakiś sposób trzeba sobie poradzić.

Zapewnienie zagospodarowania odpadami budowlanymi leży po stronie firmy budowlanej. Musi ona brać pod uwagę zasady ochrony środowiska, a więc przeprowadzać takie działania, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub nie zagrażają środowisku. Ich działania powinny polegać na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części w ten sposób, by doprowadzić do odzyskania odpadów substancji, materiałów lub energii oraz ich wykorzystania – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę Sanator.

Najlepszą metodą odzyskiwania odpadów jest ich recykling. To odzysk polegający na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów, które są zawarte w odpadach, w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Mówiąc prostszym językiem, recykling obraca odpad w produkt lub rzecz zyskującą wartość towaru, która może uczestniczyć w obrocie gospodarczym.

Odpady powstające w procesie recyklingu, których nie można odzyskać, powinny być unieszkodliwiane (np. przez ich zdeponowanie lub utylizację).

O utylizacji odpadów budowlanych

Niewłaściwa utylizacja odpadów budowlanych może być groźna dla środowiska naturalnego. Może się tak stać szczególnie wtedy, gdy w odpadach znajdzie się eternit, bądź inne elementy, które posiadają w składzie rakotwórczy azbest.

Spośród różnych pozostałości po pracach budowlanych, utylizować należy:

  • glebę i grunt z wykopów,
  • kamienie i żwir,
  • odpady materiałów i elementów budowlanych oraz drogowych, takie jak gruz ceglany, betonowy, asfaltowy i ceramiczny,
  • odpady materiałów izolacyjnych,
  • złomy metaliczne,
  • odpady drewna, szkła oraz tworzyw sztucznych,
  • złomy metaliczne,
  • odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (pokrycia dachów).

Istota utylizacji

Utylizacja odpadów budowlanych ma ogromne znaczenie dla środowiska, o czym należy bezwzględnie pamiętać. Wiele z tego typu pozostałości nie podlega biodegradacji, toteż niezutylizowane będą zaśmiecać naszą planetę przez tysiące lat. Ponadto, niektóre z tych odpadów mogą być szkodliwe dla zdrowia, a ich składowanie na wysypiskach może wywołać skażenie środowiska.