zatrudnienie obcokrajowca
13 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Zezwolenie na pracę w Polsce dla obcokrajowca w świetle przepisów

Kto powinien ubiegać się o zezwolenie na pracę w Polsce? Niewiele osób wie, że nie dotyczy ono każdego obcokrajowca. Z obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej sytuacja wygląda już zdecydowanie inaczej. W przepisach można znaleźć wiele wyjątków dla poszczególnych krajów lub przypadków, w których proces zatrudnienia cudzoziemców różni się i nie zawsze wymaga tej samej procedury. Najważniejsze informacje znajdują się w artykule.

Przede wszystkim należy podkreślić, że nie ma jednego przepisu regulującego kwestie związane z prawem obcokrajowca do pracy w Polsce. To, czy dana osoba jest obywatelem państwa Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma znaczenie. W tych przypadkach nie będzie wymagane np. zezwolenie na pracę. Tych wyjątków jest jednak zdecydowanie więcej. Dlatego warto zapoznać się z najczęściej występującymi.

Kto potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce?

Zezwolenie na pracę w Polsce będzie wymagane od osób, które nie są obywatelami państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. Chyba, że posiadają zezwolenie jednolite – na pobyt czasowy i pracę. Takie zezwolenie nie będzie wymagane również od obcokrajowców posiadających status uchodźcy nadany w Polsce, zezwolenie na pobyt stały lub w innym przypadku wymienionym np. na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii, pracodawca może złożyć po prostu oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Natomiast, by tego dokonać, nie może chodzić o pracą sezonową, a jednocześnie zatrudnienie nie może być dłuższe niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zezwolenie na pracę – formalności

O zezwolenie na pracę w Polsce musi ubiegać się pracodawca. To on jest odpowiedzialny za złożenie niezbędnych dokumentów oraz wniosku. Zaletą jest forma, w której może tego dokonać. Nie musi udawać się do urzędu wojewódzkiego osobiście, może zrobić to chociażby drogą elektroniczną czy listowną, bez konieczności wychodzenia z domu. To wygodna opcja dla przedsiębiorców, mogąca nieco ułatwić proces związany z formalnościami – doradza ekspert z Magellan Group Sp. z.o.o. firmy z okolic Łodzi.

Warto nadmienić w tym miejscu, że obecność przyszłego pracownika nie jest potrzebna podczas tej procedury. Odpowiedź od urzędu, zatrudniający powinien otrzymać do jednego miesiąca. W przypadku odmowy, istnieje możliwość odwołania.

Koszt wydania zezwolenia jest zależny głównie od długości wykonywania pracy przez cudzoziemca. W przypadku, gdy nie przekracza ona trzech miesięcy – 50 zł, natomiast powyżej trzech miesięcy – 100 zł. Inaczej sprawa wygląda, gdy zatrudniany będzie wykonywał na terenie Polski usługi eksportowe. Wówczas opłata będzie wynosiła 200 zł. Pracodawca możne ubiegać się  także o przedłużenie wydanego zezwolenia.

Jak można ułatwić proces wydania zezwolenia?

Trudno nie dostrzec licznych wyjątków, w których zezwolenie na pracę w Polsce nie będzie konieczne. Każda sytuacja może wymagać innej procedury czy rodzaju dokumentów. Wiele osób powierza to zadanie firmom specjalizującym się w znajomości prawa oraz procesu ubiegania się o zatrudnienie dla obcokrajowców. Jeżeli jednak zatrudniający przedsiębiorca bądź ubiegający się o zatrudnienie, podejmie decyzję o dokonywaniu formalności na własną rękę, warto dopilnować wszelkich detali. Bez wymaganych dokumentów, wniosek nie zostanie wydany. Warto również upewnić się, że przyszły pracodawca, posiada możliwość prawną do zatrudnienia cudzoziemców.