Zastosowanie Dyrektyw Atex w branzy odpylania przemyslowego
28 marca 2021

Kategoria:
Inne

Zastosowanie Dyrektyw Atex w branży odpylania przemysłowego

Odpylanie, czyli filtrowanie powietrza z zanieczyszczeń pod postacią cząstek stałych to ważny element bezpieczeństwa różnego rodzaju zakładów przemysłowych. Niektóre cząstki, np. pyły mogą w określonych warunkach stwarzać zagrożenie wybuchem. Z tego powodu używane do ich wyłapywania urządzenia powinny spełniać wymogi zawarte w dyrektywie ATEX. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest ATEX?

ATEX (z fr. Atmosphères Explosibles) to dyrektywa Unii Europejskiej, w której zawarte są wymogi wobec urządzeń i instalacji używanych w strefach zagrożenia wybuchem (a przestrzeni, gdzie może dojść do powstania atmosfery wybuchowej, tj. mieszaniny substancji palnej z powietrzem lub innym utleniaczem o stężeniu znajdującym się między dolną a górną granicą wybuchowości).

ATEX a odpylanie przemysłowe

Do stref zagrożonych wybuchem zalicza się między innymi obiekty przemysłowe, w których w wyniku produkcji lub obróbki określonych materiałów powstają palne pyły. Dyrektywa ATEX wyróżnia w takich przypadkach trzy kategorie strefy zagrożenia wybuchem, w zależności od częstotliwości występowania bądź prawdopodobieństwa wystąpienia w nich atmosfery wybuchowej

  • Strefa 20 – w tej strefie atmosfera wybuchowa utrzymuje się ciągle, często lub przez dłuższy czas.
  • Strefa 21 – atmosfera wybuchowa może w tej strefie pojawiać się sporadycznie i jest następstwem normalnych warunków pracy.
  • Strefa 22 – występowanie atmosfery wybuchowej jest rzadkie i nie jest wynikiem normalnych warunków pracy, zagrożenie utrzymuje się przez krótki czas.

Odpylanie takich obiektów jest koniecznością m.in. ze względu na bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników oraz dla minimalizowania negatywnego wpływu pyłów na produkcję. Jednak zgromadzone wewnątrz urządzeń odpylających pyły wciąż mogą stanowić poważne zagrożenie. Dlatego każda instalacja tego typu powinna być wykonana z urządzeń posiadających stosowne certyfikaty. Szeroki wybór takich rozwiązań znajdziemy w ofercie firmy Filtrowent.

Zabezpieczenia odpylaczy

Prawidłowe zabezpieczenia urządzeń odpylaczy jest niezbędne, by minimalizować skutki zapalenia już odseparowanych pyłów. Wysoki stopień bezpieczeństwa osiągniemy, stosując rozwiązania takie jak:

  • Klapy zwrotne – montowane są na kanale doprowadzającym zapylone powietrze. W momencie wybuchu wewnątrz odpylacza, klapa zamyka się, izolując filtr od pozostałej części instalacji.
  • Zawory dozujące – mocowane są w dolnej części filtra. Ich działanie jest podobne do klap zwrotnych, ich celem jest izolowanie filtra od pozostałej części instalacji.
  • Panele odciążające i membrany – zlokalizowane są w tzw. brudnej części odpylacza. W momencie wybuchu otwierają drogę ujścia dla płomieni i ciśnienia. Należy pamiętać, że elementy te muszą być montowane za zewnątrz obiektów i usytuowane tak, by płomienie nie zostały skierowane na elementy otoczenia.

Należy pamiętać, że tylko prawidłowo zaprojektowany i wykonany odpylacz przemysłowy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo zakładu w sytuacji zagrożenia, zminimalizować straty materialne oraz zredukować ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia osób przebywających wewnątrz obiektu lub w jego bliskim otoczeniu.