gaśnica
6 marca 2020

Kategoria:
Inne

Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z gaśnicy

Urządzenia przeciwpożarowe powinny przechodzić regularny przegląd techniczny i zostać poddane czynnościom konserwatorskim. Brak udokumentowania regularnych przeglądów może skończyć się grzywną. To jednak najmniejsza kara, ponieważ w sytuacji pożaru brak sprawnej gaśnicy może skutkować katastrofą i olbrzymimi stratami. Warto więc konserwować gaśnice. A w sytuacjach zagrożenia korzystać z nich zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Przepisy prawa precyzują jaka liczba gaśnic powinna znaleźć się w obiekcie oraz jak często powinny one przechodzić przeglądy techniczne. Trzeba pamiętać, że sprawny sprzęt ppoż. chroni mienie i życie ludzi – to powinno być najwyższą motywacją do zadbania o odpowiednie wyposażenie.  – informuje ekspert z hurtowni BHP i ppoż. Strażak.

Wybór właściwej gaśnicy zwiększa skuteczność gaszenia pożaru

Przepisy przeciwpożarowe określają precyzyjnie, ile gaśnic musi znaleźć się w budynku i  jaką muszą mieć masę. Nie ulega wątpliwości, że wyposażone w gaśnice muszą być budynki użyteczności publicznej, magazyny, czy składy. Sprzęt ppoż. musi mieć certyfikat zgodności wystawiony przez CNBOP. W Polsce wyróżniamy następujące klasy pożarów:

  1. Typ A – głównie organiczne materiałów stałych (np. drewna).
  2. Typ B – pożary cieczy i substancji topniejących (np. alkohol, oleje, parafina).
  3. Typ C – pożary gazów palnych (np. propan, gaz miejski).
  4. Typ D – pożary lekkich metali (np. termit, pochodne ropy naftowej).
  5. Typ E – zapłon urządzeń elektrycznych lub wcześniej wymienionych materiałów w ich pobliżu.
  6. Typ F – pożar tłuszczy (np. rozgrzanych tłuszczy spożywczych)

Bardzo ważne dla skuteczności gaszenia ognia ma użycie właściwej gaśnicy. W Polsce występują głównie trzy warianty: proszkowe, śniegowe i wodne. Są też inne: pianowe, halonowe, płynowe, mgłowe oraz przewoźne.  Zanim użyjesz gaśnicy, upewnij się, do jakiego rodzaju pożaru jest przeznaczona. Na butli powinna znajdować się informacja. Budynki powinny być zaopatrzone w gaśnice do tych pożarów, których wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne.

Zaopatrzenie budynku w gaśnice to nie wszystko

W każdym z miejsc, w których gaśnica musi się znaleźć, pracują ludzie, którzy musieli przejść szkolenie z BHP i ppoż. Jeśli wszyscy postępują zgodnie z przepisami,  ryzyko powstania pożaru spada. I tak gaśnice mogłyby nieużywane czekać w pogotowiu przez wiele lat. Przepisu jednak nakładają na administratora obiektu obowiązek przeglądu gaśnic raz do roku. Inaczej w razie pożaru trzeba by liczyć na szczęście, gaśnica zadziała lub nie. Przegląd polega na sprawdzeniu, czy wszystkie części w gaśnicy są sprawne. Jeśli nie można je wymienić na nowe, nie ma konieczności kupowania nowego sprzętu. Przeglądem i konserwacją gaśnic zajmują się specjaliści, często Ci sami, którzy oferują sprzedaż armatury  przeciwpożarowej – np. pożarniczych węży tłoczonych, szafek na hydranty i szafek na gaśnice, prądownic hydrantowych, kołnierzy przeciwpożarowych i in.