19 września 2017

Kategoria:
Inne

Jaki jest zakres uprawnień kategorii G1 SEP?

Uprawnienia nadawane w wyniku pomyślnego zdania egzaminu państwowego kategorii G1 opracowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (w skrócie SEP) umożliwiają legalne podjęcie pracy w niektórych zawodach. Zatrudnienie w nich osób bez poświadczonych kwalifikacji grozi nałożeniem dość wysokich kar finansowych. Dobrze więc wiedzieć, czym konkretnie możemy się zająć, posiadając właśnie te uprawnienia.

W przeciwieństwie do kategorii G2 i G3, obejmujących zakres odpowiednio uprawnień energetycznych i gazowych, do kategorii G1 należą wyłącznie zagadnienia z dziedziny elektryki. Opanowanie ich, potwierdzone egzaminem przed państwową komisją, pozwala profesjonalnie zajmować się eksploatacją tudzież dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

Praca z konkretnymi urządzeniami

Chodzi tu między innymi o przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej urządzenia prądotwórcze, przy czym wysokość ich napięcia znamionowego nie ma tutaj znaczenia – może ono wynosić zarówno mniej, jak i więcej niż 1 kV. Podobnie w przypadku całych instalacji i sieci tego rodzaju.

Inne urządzenia, na których montaż, obsługę, konserwację bądź remont pozwala właśnie uzyskanie uprawnień kategorii G1 SEP, to te służące do elektrolizy, a także na przykład elektrotermiczne. Zakresowi rzeczonych uprawnień podlegają również zespoły prądotwórcze charakteryzujące się mocą wyższą niż 50 kW, elektryczne sieci trakcyjne czy sieci oświetlenia ulicznego oraz różnego typu urządzenia elektryczne wyprodukowane w wariancie przeciwwybuchowym.

Pomiary i kontrole

Jak uzupełnia przedstawiciel firmy szkoleniowej Galileum, która organizuje przygotowujące do stosownego egzaminu kursy, komisja egzaminacyjna SEP w ramach kategorii G1 nadaje zarazem uprawnienia dotyczące dokonywania kontroli i pomiarów wspomnianych urządzeń, instalacji i sieci, jak również obsługi aparatury służącej do ich automatycznej regulacji, sterowania bądź zabezpieczeń.

Obowiązki

Warto mieć na uwadze, że wszystkie wyżej wymienione uprawnienia obowiązują jedynie przez pięć lat, po którym to okresie należy je odnowić, ponownie przystępując do egzaminu i najlepiej aktualizując wcześniej posiadaną wiedzę z właściwego zakresu. Muszą je też posiadać nie tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w eksploatację czy dozór urządzeń i sieci, o których była mowa, ale także ich bezpośredni przełożeni.

Wszystko to regulują stosowne przepisy, m.in. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828) oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.