19 września 2017

Kategoria:
Inne

Jak uzyskać pozwolenie na emisję gazów do atmosfery?

Emisja szkodliwych gazów to efekt uboczny działalności wielu podmiotów gospodarczych. W znacznej większości przypadków odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza w sposób zorganizowany (przez tzw. emitory) wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Pozwolenia na emisję gazów lub pyłów – kto powinien je uzyskać?

O wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinien wnioskować każdy podmiot gospodarczy, który w wyniku swej działalności:

 • Powoduje zorganizowaną emisję gazów za pośrednictwem odciągów miejscowych, przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej
 • Wytwarza zanieczyszczenia, których dopuszczalne poziomy określono stosownymi przepisami
 • Wykorzystuje instalacje nie wymienione w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku. W dokumencie tym wymienione zostały instalacje, które nie wymagają pozwolenia. Należy pamiętać jednak, że część nie obciążonych wymogiem instalacji powinny zostać zgłoszone do odpowiednich organów.

Uzyskanie pozwolenia

Aby uzyskać pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza konieczne jest sporządzenie stosownego wniosku i złożenie go za pośrednictwem poczty lub osobiście do właściwego urzędu (starostwa lub urzędu marszałkowskiego) – wyjaśnia przedstawiciel firmy Ekolab.

Wniosek powinien zostać przygotowany zgodnie z art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.). Ponadto powinny do niego zostać dołączone następujące dokumenty:

 • Akt potwierdzają prawo do instalacji (prawo własności, użytkowanie wieczyste lub inne). Dokument ten może zostać przedstawiony w oryginalne lub w urzędowo potwierdzonym odpisie
 • Potwierdzenie, że podmiot wnioskujący o uzyskanie pozwolenia jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. W tym charakterze może zostać wykorzystany aktualny KRS lub wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Sporządzone w języku niespecjalistycznym streszczenie wniosku
 • Dowód wpłaty należnych opłat, w tym opłaty za wydanie pozwolenia. Opłaty wynoszą:
  • Dla małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i gospodarstw rolnych – 506 złotych
  • Dla dużych przedsiębiorstw – 2011 złotych
  • Dla pozostałych podmiotów gospodarczych – 506 złotych

Ile czasu czeka się na wydanie decyzji?

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie wydania pozwolenie wynosi średnio 1 miesiąc – w wyjątkowych sytuacjach czas ten przedłuża się do 2 miesięcy. Pozwolenie można odebrać osobiście w BOŚ lub za pośrednictwem poczty. Do odbioru konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.