1 marca 2020

Kategoria:
Inne

Transport zwłok w świetle przepisów

W świetle przepisów transportem zwłok mogą zajmować się wyłącznie wyspecjalizowane firmy. Muszą one posiadać nie tylko zezwolenie, ale również odpowiednio dostosowany środek transportu. Inaczej wygląda kwestia przewozu w kraju, a inaczej, kiedy zwłoki muszą zostać przetransportowane z zagranicy. Przedstawiamy procedury oraz najważniejsze dokumenty.

Śmierć bliskiej osoby nie jest doświadczeniem łatwym. W przypadku zgonu w innym miejscu niż w tym, w którym ma odbyć się pochówek niezbędne jest przetransportowanie zwłok. Procedury różnią się w zależności od tego, czy transport odbywa się na terenie kraju, czy spoza nich.

Podstawy prawne

Transport zwłok odbywa się na podstawie wytycznych określonych w dwóch dokumentach: artykułu 14. z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 określającego wydawanie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Szczegółowo opisują przebieg procedury transportu zwłok, niezbędnych pozwoleń, a także określają jakie wymagania muszą spełniać pojazdy przeznaczone do transportu. Znajdziemy tam również informacje dotyczące osób, które o takie pozwolenie mogą się starać, niezbędnych dokumentów oraz danych. Prawo do sprowadzenia ciała zmarłego mają krewni do 4 stopnia pokrewieństwa.

Transport zwłok na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Na transport koleją, statkiem lub samolotem każdorazowo wymagane jest pozwolenie. W przypadku transportu drogowego jest ono konieczne wyłącznie wtedy, kiedy transport odbywa się na odległość większą niż 60 km. Pojazd, którym transportowane są zwłoki musi spełniać ściśle określone normy. Musi być oznakowany jako pojazd specjalnego przeznaczenia, posiadać wydzieloną kabinę kierowcy oraz umożliwiać przewóz zwłok w sposób bezpieczny – nie mogą się w trakcie jazdy przesuwać. W przypadku konieczności transportu zwłok warto zgłosić się do profesjonalnej firmy świadczącej usługi pogrzebowe. W Józefowie, na terenie województwa Mazowieckiego pełne wsparcie w tym zakresie oferuje zakład pogrzebowy KARAWAN.

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia należy podać dane wnioskodawcy, osoby zmarłej, informacje o miejscu, z którego zwłoki zostaną przewiezione oraz miejsce pochówku. Wskazuje się również środek transportu. Jeżeli przyczyna śmierci została ustalona wystarczy akt zgonu. Jeśli nie, konieczne jest również przedstawienie zaświadczenia, że zgon nie nastąpił w wyniku choroby zakaźnej.

Transport zwłok spoza granic kraju

Na sprowadzenie zwłok z zagranicy każdorazowo wymagane jest uzyskanie pozwolenia. Wydaje je starosta właściwy ze względu na miejsce, w którym osoba zmarła ma być pochowana, w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym. Jeśli nie ma przeciwwskazań do wwiezienia zwłok zostaje wydane zaświadczenie – w tym przypadku przez polskiego konsula. W przypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat.