10 listopada 2020

Kategoria:
Inne

Szkolenia BHP dla pracowników – co mówią przepisy?

Organizowanie szkoleń BHP dla pracowników należy do obowiązków pracodawcy, które wynikają z przepisów prawa zawartych w Kodeksie pracy. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy okazuje się niezwykle ważne, ponieważ szacuje się, że większość wypadków wynika z niedostatecznej wiedzy pracownika na temat wymaganych środków bezpieczeństwa.

Podstawowe zapisy prawne dotyczące szkoleń BHP

Szkolenia BHP dzieli się na szkolenia wstępne, przeprowadzane z nowymi pracownikami, oraz okresowe, które dotyczą doświadczonych pracowników i mają na celu odświeżenie, a czasem również uzupełnienie informacji na temat zachowywania bezpieczeństwa podczas pracy.

Szkolenia, o których mowa, muszą zostać przeprowadzone przez osobę uprawnioną. Służbę BHP mogą pełnić różne osoby, w zależności od okoliczności. Nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, wprowadziła możliwość przeprowadzania szkoleń BHP przez samego pracodawcę pod pewnymi konkretnymi warunkami:

  • pracodawca przeszedł niezbędne szkolenie uprawniające go do wykonywania służby BHP,
  • zakład pracy został zakwalifikowany do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia,
  • zatrudnionych jest nie więcej niż 50 pracowników.

Specjalista od BHP z firmy Skills4U z Tychów komentuje ten zapis w następujący sposób:

Szkolenia BHP bywają traktowane w sposób lekceważący, a przecież nie bez powodu uznano je za obowiązkowe. Niestety większość pracodawców, nawet po odbyciu wymaganego szkolenia, nie posiada dostatecznego doświadczenia w przekazywaniu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, by móc efektywnie przeszkolić swoich pracowników. Lepiej przeprowadzenie szkolenia zlecić profesjonaliście.

Przed przystąpieniem do obowiązków zawodowych konieczne jest także podpisanie przez pracownika dokumentu poświadczającego, że zapoznał się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP.

Szkolenia wstępne

Szkolenia wstępne są obowiązkowe niemal w każdym przypadku. Ustawa przewiduje tylko jeden wyjątek: kiedy pracownik ponownie podejmuje pracę na tym samym stanowisku u tego samego pracodawcy. Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe nie są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a jedynie dla wybranych grup pracowniczych, m.in. dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych czy administracyjno-biurowych. W zależności od specyfiki danego stanowiska wyróżnia się różne wymagane odstępy czasowe między kolejnymi spotkaniami. Okresowe szkolenia BHP mogą być powtarzane co roku, w przypadku pracowników narażonych na wyjątkowo niebezpieczne czynniki, lub nawet co sześć lat dla pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenia BHP a Tarcza antykryzysowa 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła możliwość przeprowadzania wstępnych szkoleń BHP w sposób zdalny. Dotyczy ona jednak w głównej mierze instruktaży ogólnych. W określonych przypadkach, wynikających ze specyfiki zawodu, instruktaże stanowiskowe nadal będą musiały odbywać się stacjonarnie. Mowa tutaj m.in. o osobach zatrudnionych na stanowisku roboczym lub innych stanowiskach, które związane są z ponoszeniem wysokiego ryzyka.

Natomiast jeśli termin szkolenia okresowego przypada na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, szkolenie można przeprowadzić do sześćdziesięciu dni od ich odwołania. Dopóki więc pandemia koronawirusa nie przeminie, nie ma konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych.