22 maja 2017

Kategoria:
Inne

Rodzaje niebezpiecznych odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe są nieuniknionym skutkiem ubocznym szeroko pojętego procesu produkcyjnego. Wbrew powszechnym skojarzeniom, towarzyszą one nie tylko różnego rodzaju elektrowniom i fabrykom o złożonej strukturze i wysokiej produkcji, ale również mniejszym zakładom z różnorakich gałęzi przemysłu.

Czym właściwie są odpady przemysłowe?

Termin ten można określać różnymi definicjami w zależności od tego, jaką dziedziną zajmuje się firma będąca producentem odpadów przemysłowych. Najprościej jednak można przyjąć, że jest to ogół produktów ubocznych towarzyszących procesom przemysłowym, których powstawaniu, w większości przypadków, nie da się zapobiec. Zatem przykładowo odpadami związanymi z pracą elektrociepłowni węglowych są duże ilości popiołu i żużlu, powstających w wyniku spalania węgla, natomiast tym, co stanowi skutek działalności branży spożywczej, są produkty organiczne.

Jak odpady przemysłowe wpływają na środowisko i życie człowieka?

Niestety większość powstających produktów ubocznych różnorakich procesów ma negatywny wpływ na środowisko, a tym samym również na człowieka. Odpady przemysłowe przyczyniają się bowiem do zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleby, co w bezpośredni sposób wpływa na wszystkie istoty żywe egzystujące na zanieczyszczonych terenach. Najbardziej szkodliwe związki są ujęte w grupie zbiorczo określanej mianem odpadów niebezpiecznych.

Jak zapobiegać negatywnym skutkom powstawania odpadów przemysłowych?

W niektórych przypadkach produkcja odpadów przemysłowych jest możliwa do ograniczenia, jednak ich emisji nie da się wykluczyć całkowicie. W związku z pogarszającym się stanem środowiska podejmowanych jest wiele działań, które mają na celu unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych lub ich ponowne wykorzystanie. Najkorzystniejszą metodą, która jednak nie we wszystkich przypadkach znajduje zastosowanie, jest recykling, czyli przetwarzanie odpadów w taki sposób, aby mogły być ponownie wykorzystane. Do innych, powszechnie stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, należą takie techniki jak bezpieczne składowanie, biodegradacja czy obróbka termiczna i mechaniczna. Takimi czynnościami zajmują się organizacje i firmy recyklingowe, jak np. PGR ProEko.