7 marca 2021

Kategoria:
Inne

Rekultywacja jako przygotowanie terenu pod inwestycję

Dziś przed deweloperami i inwestorami stoi zadanie niełatwe – trzeba poszukiwać coraz to nowych terenów pod budowę, a tylko niektóre z nich spełniają określone wymogi formalne i użytkowe. W wielu przypadkach konieczna jest rekultywacja, której podejmują się wyspecjalizowane w tym przedsiębiorstwa. Na czym polega taki proces i kiedy warto się na niego zdecydować?

Rekultywacja, czyli co?

Rekultywacja terenu to, innymi słowy, przywracanie walorów użytkowych i przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka (efekt urbanizacji) lub zdegradowanym poprzez różnego rodzaju procesy geologiczne.

Chodzi zatem o to, by odzyskać pierwotne, bazowe ukształtowanie terenu oraz wykonać oczyszczenie gleby i wody. W ten sposób można też doprowadzić do optymalnego zalesienia i ogólnie – do przywrócenia cech krajobrazowych danego obszaru – wyjaśnia specjalista z firmy Messa.

Warto mieć na uwadze, że poprawa warunków przyrodniczych pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne, co ma znaczenie zwłaszcza dziś, gdy sporo mówi się o odpowiedzialnym budownictwie. Dzięki rekultywacji możliwy jest ponowny rozwój roślinności, która stworzy zdrowy ekosystem.

W jakich miejscach przeprowadza się roboty rekultywacyjne?

Działania podejmowane są między innymi na terenach poprzemysłowych, na nieużytkach, na składowiskach odpadów. Dotyczy to zwłaszcza takich terenów, w pobliżu których znajduje się już gotowa i w pełni sprawna infrastruktura, między innymi komunikacja, usługi czy handel.

W takim kontekście teren zniszczony lub nieużytkowany jest bowiem szczególnie atrakcyjny z punktu widzenia inwestycyjnego – na zrekultywowanej przestrzeni można bowiem wybudować na przykład osiedle mieszkaniowe i nie tylko.

Szczegóły dotyczące procesu rekultywacji

Rekultywacja to proces bardzo złożony. Składa się na nią wiele pomniejszych etapów, od których powodzenia zależy los całej przyszłej inwestycji.

Prace ziemne, które przeprowadza się podczas rekultywacji terenu, polegają między innymi na czyszczeniu, równaniu i formowaniu  obszaru zgodnie z oczekiwaniami usługobiorcy. Niweluje się grunt, zagęszcza się ziemię, wykonuje się odwodnienia oraz wykopy pod fundamenty. Wdraża się zatem takie czynności, dzięki którym możliwe będzie rozpoczęcie prac przy wznoszeniu budynku.

Nieco inaczej wygląda to w odniesieniu do rekultywowania terenu pod inwestycję drogową. W takim przypadku najpierw należy pozbyć się śladów pozostałej roślinności oraz starej infrastruktury. W razie potrzeby należy także przeprowadzić ewentualne wyburzenia lub rozbiórki. Następnie wykonuje się roboty związane po pierwsze z wyrównaniem terenu, a po drugie – z zagęszczaniem gruntu albo ewentualnie z kopaniem wykopów czy tworzeniem nasypów.

Niekiedy dochodzi także do uformowania utwardzonej podbudowy oraz do wykopów związanych z planowaną infrastrukturą podziemną. Wszystko uzależnione jest natomiast od konkretnych wymagań inwestora.