gospodarka odpadami
17 września 2021

Kategoria:
Inne

Przepisy w gospodarce odpadami, aktualny stan prawny, nowe regulacje

Zasady gospodarowania odpadami w Polsce reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, po raz ostatni w kwietniu 2021 roku. Częste zmiany w przepisach utrudniają producentom odpadów dostosowanie swojej działalności do aktualnych wymagań. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej podmiotów korzysta z konsultingu środowiskowego.

Ustawa śmieciowa – aktualny stan prawny i ostatnie regulacje

Jednolity tekst ustawy śmieciowej ogłoszony 15 kwietnia 2021 roku, obejmuje zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dla naszych rozważań ważniejsze są zmiany wprowadzone tym drugim dokumentem. Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ułatwiają samorządowcom osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych m.in. dzięki usunięciu 30% limitu udziału termicznego przekształcania odpadów. Nie zwalniają ich natomiast z obowiązku rejestracji w systemie BDO i prowadzenia elektronicznej ewidencji.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Prowadzenie ewidencji w BDO jest obowiązkiem nie tylko gmin, ale także przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne lub zajmują się obrotem i przetwarzaniem odpadów. Sposób prowadzenia ewidencji w BDO uzależniony jest od rodzaju i ilości odpadów, jednak zawsze wymagana jest elektroniczna karta przekazania odpadów. Największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest zwykle gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi – opisane szczegółowo w rozdziale 4. ustawy o odpadach.

Odpady niebezpieczne przed przekazaniem do utylizacji muszą być składowane w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach; przygotowując miejsce składowania trzeba kierować się przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych. Ustawa śmieciowa formułuje wyłącznie jeden zakaz – mieszania materiałów niebezpiecznych z innymi odpadami i mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów. W karcie przekazania odpadów wytwórca musi zawrzeć informacje o rodzaju i ilości odpadów niebezpiecznych. Odbiór odpadów niebezpiecznych należy zlecić firmie, która posiada wymagane uprawnienia. ECO RGS świadczy klientom usługi z zakresu odbioru odpadów przemysłowych różnego typu, w tym szlamów, zanieczyszczonej ziemi, osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków, a nawet azbestu.