21 marca 2017

Kategoria:
Inne

Przepisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów medycznych

Odpadami medycznymi nazywamy wszystkie odpady powstałe w wyniku udzielania pomocy medycznej, świadczeń zdrowotnych czy wykonywania badań i medycznych doświadczeń naukowych. Oznacza to, że wśród nich znajdziemy m.in. przeterminowane leki, materiały opatrunkowe, odpady z tworzyw sztucznych, ale także szczątki ludzkie.

Problem z odpadami medycznymi

Właściwe unieszkodliwianie odpadów medycznych, potocznie rozumiane jako utylizacja odpadów medycznych, jest koniecznością, ponieważ niekontrolowane ich gromadzenie może być bardzo niebezpieczne – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy EMKA S.A. Po pierwsze, odpady medyczne stwarzają zagrożenie infekcyjne. Po drugie, niebezpieczne mogą być także substancje chemiczne zawarte w rozkładających się farmaceutykach.

Leki oraz odpady biologiczne zaliczają się oficjalnie do grupy odpadów niebezpiecznych. Stąd konieczność prawnego uregulowania wszelkich czynności związanych z prawidłowym, czyli bezpiecznym transportem, składowaniem i utylizacją tego rodzaju odpadów.

Podstawy prawne regulacji

Obowiązujące obecnie rygorystyczne zasady utylizacji odpadów medycznych wynikają z szeregu przepisów prawnych. Najważniejsze dokumenty odnoszące się do tej kwestii to Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Kolejnym aktem regulującym omawianą kwestię jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Obowiązki lekarzy prowadzących własną praktykę

Posiadanie własnego gabinetu lekarskiego, w tym także dentystycznego i weterynaryjnego, wiąże się nieodłącznie z wytwarzaniem odpadów medycznych. Toteż każdy gabinet jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wyżej wymienionych dokumentów i postępowania zgodnie z zasadami tam opisanymi.

Wśród najważniejszych zasad ogólnych możemy wymienić obowiązek bieżącego ewidencjonowania odpadów, składania zestawień zbiorczych na temat rodzaju, ilości oraz sposobu gospodarowania tymi odpadami, a także przechowywania dokumentacji potwierdzającej działania związane z unieszkodliwieniem odpadów zakaźnych.