przedawnienie-roszczen
6 września 2018

Kategoria:
Inne

Przedawnienie roszczeń według nowych regulacji kodeksu cywilnego

Od lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, przez co nastąpiły m.in. zmiany w przedawnieniu roszczeń. Jest to ważne nie tylko dla prawników, ale również dla wierzycieli oraz dłużników. Jakie konkretnie zmiany zostały wprowadzone? Dowiedz się, w jaki sposób obecnie obliczane są nowe terminy oraz jak wygląda kwestia przepisów przejściowych.

Przedawnienie roszczeń – jak oblicza się nowe terminy?

Kodeks cywilny do tej pory informował o trzech obowiązujących terminach przedawnienia:

  • 10 lat – ogólne zasady,
  • 3 lata – zasady dotyczące roszczeń okresowych oraz tych związanych z działalnością gospodarczą,
  • 10 lat – zasady dotyczące roszczeń stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego oraz roszczeń stwierdzonych ugodą i zatwierdzoną przez sąd.

Po nowelizacji przepisów 10-letnie terminy zostały skrócone do 6 lat. Dodatkowo, zastosowano również zmiany dotyczące terminów wynoszących 2 lata i dłużej. W takiej sytuacji bieg terminu przedawnienia będzie kończyć się dopiero z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Co warto podkreślić, inne reguły dotyczą spraw konsumenckich. W tym przypadku przepisy przysługujące przedsiębiorcom wobec konsumentów zostały zaostrzone i w ich świetle po upływie terminu przedawnienia roszczeń przedsiębiorca nie będzie mógł egzekwować ich przeciw konsumentowi.

Przepisy przejściowe – co z przedawnieniem roszczeń, które powstały przed wejściem w życie ustawy?

Znaczące jest również to, że w związku z nowelizacją, istnieją także przepisy przejściowe dotyczące przedawnień roszczeń. Określają one sposób postępowania w przypadku roszczeń już istniejących w momencie wejścia nowej ustawy oraz roszczeń powstałych po jej wprowadzeniu. I tak wobec roszczeń (można ich dochodzić np. Kancelaria Radców PrawnychChrapkiewicz, Gworek, Hejosz z Bielska-Białej), które powstały przed wejściem w życie ustawy i w tym dniu nie zostały przedawnione, stosuje się nowe przepisy. I jeśli tak jak określa kodeks cywilny – termin przedawnienia jest krótszy niż według dotychczasowych przepisów, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy. W przypadku, gdy przedawnienie rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.