23 lutego 2020

Kategoria:
Inne

Prawo cywilne, czyli jakie?

Szukasz pomocy prawnej, ale nie jesteś pewien, do jakiej kancelarii się udać? Zastanawiasz się, czym różni się prawo cywilne, np. od prawa finansowego? Jeśli na co dzień nie interesujesz się kwestiami prawnymi, znalezienie odpowiedzi nawet na z pozoru proste pytania może być dla ciebie trudne. Dlatego poniżej spróbujemy wyjaśnić, czym dokładnie jest prawo cywilne i w jaki sposób może pomóc ci prawnik cywilista.

Prawo cywilne w Polsce

Prawo cywilne (z łac. ius civile – prawo obywatelskie) to gałąź prawa, która obejmuje normy prawne regulujące stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Istotą prawa cywilnego jest to, że reguluje ono stosunki (majątkowe, gospodarcze, osobiste) między podmiotami autonomicznymi i równorzędnymi – w przeciwieństwie do prawa publicznego, gdzie charakterystyczny jest stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu. Przepisy prawa cywilnego stosuje się do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawy przyznały zdolność prawną (np. spółka kapitałowa w organizacji).  

Podstawowym aktem prawnym, regulującym stosunki cywilnoprawne w Polsce jest kodeks cywilny, czyli ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Podobnie jak w innych europejskich systemach prawnych – z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, również obowiązujący w Polsce kodeks cywilny został uporządkowany w nawiązaniu do systematyki prawa rzymskiego i obejmuje cztery księgi: ogólną, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań i prawo spadkowe. Część ogólna kc zawiera przepisy wspólne i podstawowe dla wszystkich innych norm i instytucji prawa cywilnego; prawo rzeczowe zawiera przepisy dotyczące wszelkich praw przysługujących względem rzeczy ruchomych oraz nieruchomości; prawo zobowiązań zawiera normy regulujące kwestie wzajemnych umów między podmiotami prawa cywilnego; prawo spadkowe reguluje zasady dotyczące dziedziczenia.

Kodeks cywilny nie jest jedynym aktem prawnym zawierającym przepisy prawa cywilnego. Do prawa cywilnego zalicza się też znajdujące się poza kc prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, a także prawo spółdzielcze, prawo spółek, prawo pracy, prawo rodzinne i wiele innych – wymienia nasz rozmówca, adwokat z Kancelarii Adwokackiej Adwokaci Piotrowscy w Lublinie.

Najczęstsze sprawy w postępowaniu cywilnym

Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw z zakresu prawa cywilnego określa się jako postępowanie cywilne. W postępowaniu cywilnym sprawy mogą być rozpatrywane w trybie procesowym i nieprocesowym (niespornym). W trybie procesowym rozstrzygane są sprawy wszczynane przez podmiot dochodzący swoich praw, a strony w takim postępowaniu to powód i pozwany. Wg statystyk, w trybie postępowania procesowego najczęściej rozstrzygane są sprawy rozwodowe, ale są to też sprawy o zapłatę, odszkodowanie czy niewłaściwe wywiązanie się z umowy. W postępowaniu cywilnym nieprocesowym rozstrzygane są sprawy z zakresu prawa cywilnego wymienione w przepisach kpc i sprawy wskazane w ustawach szczególnych; strony w postępowaniu niespornym to uczestnicy postępowania. W postępowaniu nieprocesowym rozstrzyga się chociażby sprawy o ubezwłasnowolnienie, władzę rodzicielską, alimenty czy zniesienie współwłasności.

Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym pomaga swoim klientom nie tylko podczas rozwodów. Do kancelarii cywilisty warto udać się, szukając pomocy w sprawach o zapłatę lub wykonanie umowy, zniesienie współwłasności, ochronę własności, a także w sprawach spadkowych i wielu innych. Jeśli nie wciąż nie jesteś pewien, czy konkretna kancelaria może udzielić ci potrzebnej pomocy prawnej, zadzwoń i upewnij się co do zakresu świadczonych przez nią usług.