24 stycznia 2019

Kategoria:
Inne

Podstawowe zadania spółdzielni mieszkaniowych

Podstawowym zadaniem każdej spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb członków i ich rodzin, przez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, jak również lokali o innym przeznaczeniu. Omawiana jednostka organizacyjna działa na podstawie ustawy z 16 września 1982 r o Prawie Spółdzielczym oraz ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Mimo że działalność spółdzielni mieszkaniowej nie zmierza zasadniczo do osiągania zysku, zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 2001 roku, zyskała ona status przedsiębiorcy. W związku z tym statusem, przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych jest dosyć szeroki. Sprawdź jej podstawowe zadania.

Budownictwo

Ogromna część zadań spółdzielni mieszkaniowych wiąże się z budownictwem.

Spółdzielnia zatem może budować lub nabywać budynki, by następnie ustanowić na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w nich lokali mieszkalnych. Ponadto może ona budować lub nabywać budynki w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Kolejne zadanie spółdzielni mieszkaniowej to budowanie i nabywanie domów jednorodzinnych (w tym do remontu) i przenoszenie na rzecz członków własności tych domów. Spółdzielnia może także budować oraz nabywać budynki w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali.

Przykładem wzorcowo funkcjonującej spółdzielni jest spółdzielnia mieszkaniowa Zodiak, spełniająca szereg obowiązków wobec swoich członków.

Zarządzanie i pomoc

Działalność  spółdzielni mieszkaniowych nie ogranicza się jednak jedynie do budownictwa. Podmioty te bowiem zobowiązane są do udzielania pomocy członkom spółdzielni w budowaniu przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. To także właśnie spółdzielnia zarządza nieruchomościami, stanowiącymi mienie spółdzielni lub nabytymi na podstawie ustawy mieniem jej członków.

Zakres działania spółdzielni mieszkaniowych w obszarze zarządzania jest niezmiernie szeroki. Zarządzać może ona bowiem nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków, na podstawie umów zawartych z właścicielami danych nieruchomości.

W związku z nadaniem spółdzielniom mieszkaniowym statusu przedsiębiorcy, poszerzył się nieco zakres ich zadań. Mogą one bowiem prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, o ile jest ona związana z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz ich rodzin.