24 lipca 2019

Kategoria:
Inne

Podstawowe rodzaje robót ziemnych

Żadna budowa nie obejdzie się bez odpowiedniego przygotowania, rozplanowania oraz wykonania prac początkujących. Przed rozpoczęciem prac, bardzo ważne jest przygotowanie terenu. Roboty ziemne to spore wyzwanie logistyczne, dlatego wybierajmy firmy doświadczone, dla których bezpieczeństwo człowieka jest priorytetem. Czym są roboty ziemne i jak wygląda ich klasyfikacja?

Czym są roboty ziemne?

Roboty ziemne polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego usuwaniu, przemieszczaniu lub odpowiedniemu kształtowaniu. Roboty te prowadzi się podczas budowy podziemnych zbiorników, tuneli lub garaży, instalacji sieci, przyłączy czy rurociągów, budowy fundamentów obiektów naziemnych, realizacji podłoży pod nawierzchnie, np. drogi, parkingi, place czy po prostu kształtowania terenu np. usypywania wałów, nasypów, tworzenia wzniesień.

Roboty ziemne wykonywane są nie tylko przy użyciu koparek, ale również ładowarek teleskopowych, minikoparek i innych sprzętów o szerokich możliwościach w tym zakresie. Prace ziemne to również odwodnianie terenów, utwardzanie placów kruszywem i kostką brukową czy wykonywanie przecisków pod drogami – mówi ekspert z Roboty Ziemne Bartosz Jankowiak, którego firma oprócz podstawowych robót ziemnych zajmuje się również budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, montażem przydomowych oczyszczalni ścieków, odśnieżaniem placów i dróg oraz rozbiórką obiektów.

Zdarzają się również sytuacje, gdy mamy do czynienia ze skałami lub gruntami zbitymi i twardymi, których nie da się usunąć za pomocą maszyn, wówczas roboty ziemne przeprowadzane są ręcznie lub za pomocą materiałów wybuchowych.

Klasyfikacja robót ziemnych

Rozróżniamy kilka grup robót ziemnych, odmiennych pod względem technologicznym, tj.:

  • roboty ziemne podstawowe – zaliczamy do nich m.in. makroniwelację, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje, wykopy liniowe pod drogi, nasypy i kształtowanie terenu.
  • roboty ziemne wykończeniowe – obejmują m.in. wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopy pod ławy, profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp, zagęszczanie skarp i podłoży, mikroniwelację oraz układanie ziemi roślinnej.
  • roboty ziemne przygotowawcze i porządkowe – zaliczamy do nich usunięcie darniny i ziemi roślinnej, wycinanie starodrzewu, karczowanie pni i krzewów, wytyczanie budowli ziemnych, odprowadzenie wód opadowych, obniżenie poziomu wód gruntowych, itp.

Roboty ziemne w Lesznie oferują również wynajem maszyn budowlanych, sprzedaż piasku, ziemi, żwiru i kruszywa oraz transport ciągnikami rolniczymi. Pamiętajmy, że koszt robót ziemnych zależy między innymi od sposobu wykonania i rodzaju zastosowanych maszyn, odległości transportu urobku, rodzaju nawierzchni tras transportu czy kształtu i przekroju poprzecznego wykopu.