urządzenia i systemy przeciwpożarowe
22 stycznia 2020

Kategoria:
Inne

Podstawowe elementy ochrony przeciwpożarowej budynków

Stosowanie systemów ochrony przeciwpożarowej ma na celu ograniczenie ryzyka występowania pożarów w budynkach, zwalczanie i ich, a także ochronę osób oraz mienia znajdującego się w zagrożonych obiektach. W praktyce rozwiązania te służą przede wszystkim ograniczeniu rozprzestrzeniania się dymu i ognia, ułatwieniu ewakuacji oraz prowadzenia akcji gaśniczej.

Odporność ogniowa i pożarowa budynków

Podstawowym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych jest zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się niekontrolowanego ognia, dlatego właściciele budynków są prawnie zobligowani do zapewnienia obiektom odpowiedniej odporności ogniowej i pożarowej. Klasy odporności ogniowej (od A do E) ustalane są dla poszczególnych części konstrukcyjnych obiektu (a więc konstrukcji nośnej, dachu i pokrycia dachowego, stropów oraz ścian wewnętrznych i zewnętrznych) i informują o tym, jak długo dany element zachowa swoje właściwości w warunkach pożaru.

Określenie odporności pożarowej i ogniowej odbywa się z uwzględnieniem rodzaju budynku, jego wysokości, powierzchni, występowania lub braku zagrożenia wybuchowego oraz gęstości obciążenia ogniowego. Ponieważ spełnienie wymagań odnośnie wytrzymałości konstrukcji budynku w warunkach pożaru jest bardzo trudne, uzyskanie wymaganej klasy często realizowane jest poprzez stosowanie dodatkowych systemów przeciwpożarowych – mówi ekspert z warszawskiej firmy STRAŻAK.

Profesjonalne urządzenia i systemy przeciwpożarowe

Dla poprawy bezpieczeństwa budynków stosuje się m.in. dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze, instalacje oddymiające i odprowadzające ciepło, samoczynne urządzenia gaśnicze (np. instalacje tryskaczowe), hydranty wewnętrzne czy tzw. suche piony.

W wielu obiektach budowlanych wymagane jest stosowanie systemów sygnalizacji pożaru (SSP), które umożliwiają szybkie wykrywanie i sygnalizowanie pożaru w pierwszej fazie rozwoju. Stosowanie SSP umożliwia szybkie podjęcie działań ewakuacyjnych i rozpoczęcie akcji gaśniczej z wykorzystaniem dostępnych urządzeń gaśniczych do zdławienia ognia w zarodku. Nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru można integrować z innymi istniejącymi w obiekcie elementami ochrony przeciwpożarowej – w takim przypadku wykrycie pożaru może powodować automatyczne uruchomienie systemu oddymiania czy odblokowanie wyjść ewakuacyjnych. Sygnał z SSP może też uruchamiać dźwiękowy system ostrzegania o pożarze (DSO), który ułatwia kierowanie akcją ewakuacyjną i pozwala na jak najszybsze wyprowadzenie ludzi ze stref zagrożonych pożarem.

Największym zagrożeniem dla osób znajdujących się w płonącym budynku nie jest ogień, ale dym, którego wdychanie w krótkim czasie prowadzi do zaczadzenia, oraz wysoka temperatura. Dlatego, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej, tak ważne jest stosowanie systemów oddymiania. Dzięki urządzeniom odprowadzającym dym i gorące powietrze w przejściach ewakuacyjnych zwiększają się szanse na powodzenie akcji ratowniczej.

Do gaszenia pożarów w początkowej fazie wykorzystuje się rozmaite urządzenia gaśnicze. Ze względu na wysoką skuteczność, wewnętrzne systemy przeciwpożarowe w budynkach coraz częściej wyposażane są w instalacje tryskaczowe i zraszaczowe. W instalacjach tego typu znajduje się woda pod ciśnieniem. W sytuacji wykrycia pożaru woda automatycznie uwalniana jest z tryskaczy wyłącznie na obszarze, w którym system wykrył zagrożenie. W ten sposób możliwe jest szybkie ugaszenie ognia bez ryzyka zniszczenia wyposażenia w pomieszczeniach niedotkniętych pożarem.

W powyższym opracowaniu wymieniliśmy zaledwie kilka podstawowych elementów ochrony przeciwpożarowej w budynkach. Jeżeli stoisz przed wyzwaniem, jakim jest opracowanie systemu ochrony przeciwpożarowej dla budynku, skontaktuj się z firmą, która profesjonalnie zajmuje się tworzeniem takich instalacji.