2 września 2019

Kategoria:
Inne

Podstawowe czynności notarialne

Notariusz wykonuje jeden z zawodów zaufania publicznego. W przeszłości nazywany rejentem, jest prawnikiem, który koncentruje swoją działalność na przeprowadzeniu czynności notarialnych, czyli urzędowym potwierdzaniu dokonania określonych czynności prawnych. Powołanie notariusza odbywa się z polecenia Ministra Sprawiedliwości. A czym dokładnie zajmuje się notariusz i na czym polegają jego podstawowe zadania i obowiązki? Sprawdź.

Kim jest notariusz i jakie czynności wykonuje?

Notariusz to prawnik, który uzyskał od Ministra Sprawiedliwości uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Głównym przedmiotem jego działalności jest sporządzanie aktów notarialnych. Usługi notariusza obejmują zatem przede wszystkim:

  • sporządzanie testamentów,
  • spisywanie protokołów i oświadczeń,
  • sporządzanie odpisów dokumentów,
  • tworzenie aktów potwierdzających dziedziczenie,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów i papierów wartościowych.

Przy każdej z tych czynności notarialnych ten ekspert ma obowiązek sprawować pieczę nad prawami i interesami każdej ze stron i innych osób, których mogą dotyczyć skutki prawne sporządzonego aktu.

Bardzo ważnym aspektem pracy notariusza jest obowiązek udzielania stronom w zrozumiały i przejrzysty sposób wyjaśnień odnośnie do podejmowanych działań i ich skutków prawnych oraz etycznych. Zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza nie może on przeprowadzać wyżej wymienionych czynności notarialnych względem siebie, małżonka i krewnych.

Zawodowe obowiązki notariusza

Prawo o notariacie szczegółowo opisuje obowiązki i prawa notariuszy. Zgodnie z nimi notariusz ma m.in. ma obowiązek odmówić świadczenia usług, które w jego ocenie są sprzeczne z prawem lub gdy nie jest możliwe ustalenie, czy zgłaszającej się do niego osobie przysługują prawa do wykonania danej czynności.

Jak dodaje ekspert z Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Bukowskiej w Słupsku:

Notariusz ma obowiązek wykonywać swoją pracę zgodnie z literą prawa, wedle najlepszej woli i wiedzy.
Z zasady nie podejmuje się także czynności notarialnych w stosunku do stron będących w jawnym konflikcie interesów. Działania notariusza nie mogą prowadzić do obejścia prawa oraz zmniejszenia powagi prezentowanego urzędu.

Bardzo ważnym obowiązkiem notariusza jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Należy dodać, że w jej zakres wchodzą nie tylko przekazane mu wiadomości przez stronę, ale także wszystkie zdarzenia i okoliczności, które mogą wystąpić podczas wykonywania czynności notarialnej. Tajemnica zawodowa obowiązuje aktywnych notariuszy, notariuszy niewykonujących zawodu, asesorów i aplikantów.