13 marca 2017

Kategoria:
Inne

Podstawowe czynności notarialne

Notariusz jest prawnikiem notariatu, czyli instytucji pomocy prawnej, która zajmuje się bezpieczeństwem obrotu prawnego oraz jego zgodnością z obowiązującymi przepisami. W  praktyce oznacza to, że notariusz na prośbę swoich interesantów sporządza akty notarialne i dokonuje innych czynności notarialnych. Ale co to właściwie znaczy?

Mianowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz jest osobą zaufania publicznego, a dokonywane przez niego czynności mają charakter dokumentów urzędowych – wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu.

Głównym zadaniem notariusza jest zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego, co osiąga czuwając nad zabezpieczeniem interesów stron, których dotyczą dokonywane czynności.

Sporządzanie aktów notarialnych

Jednym z podstawowych zadań notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych, czyli dokumentów, które potwierdzają dokonanie określonej czynności prawnej, np. zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych, czy sporządzenie testamentu. Jeżeli dokonanie danej czynności wymaga potwierdzenia notarialnego, pominięcie tego etapu skutkuje jej nieważnością i bezskutecznością.

Podstawowe czynności notarialne

Oprócz sporządzania aktów notarialnych, notariusz dokonuje szeregu innych czynności. Wśród nich możemy wymienić: sporządzanie poświadczeń, protestów weksli i czeków, wpisów, odpisów oraz wyciągu dokumentów oraz – na żądanie stron – projektów oświadczeń i innych dokumentów; spisywanie protokołów; doręczanie oświadczeń; przyjmowanie na przechowanie papierów wartościowych, pieniędzy i dokumentów.

Dokonując czynności notarialnych notariusz powinien wyjaśniać stronom ich sens i znaczenie, a wszystkie dokumenty sporządzać w sposób jasny i zrozumiały.

Szczegółowo zadania i obowiązki notariuszy reguluje dokładnie Prawo o notariacie oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Powyższe dokumenty regulują sposób dokonywania przez notariusza czynności prawnych, a także stawki taksy notarialnej, będącej jedynym źródłem przychodu kancelarii.