11 lutego 2020

Kategoria:
Inne

Obowiązkowe wstępne i okresowe szkolenia BHP

Pojęcia wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP są często utożsamiane ze sobą. Jest to jednak duży błąd. Różnią się one od siebie przede wszystkim tym, kiedy są przeprowadzane. Jednak bez względu na rodzaj szkolenia, pracodawca musi zadbać o to, aby pracownicy je odbyli – wymagają tego rygorystyczne przepisy. Jest to także gwarancja tego, że personel będzie wiedział, jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Szkolenie wstępne BHP – co to takiego?

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla każdego pracownika, który ma zacząć pełnienie obowiązków zawodowych na określonym stanowisku. Pracodawca powinien zadbać o organizację takiego szkolenia w pierwszym dniu zatrudnienia przed rozpoczęciem pracy.

Szkolenie wstępne BHP charakteryzuje się określoną strukturą. Składa się ono z dwóch części – instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Pierwsza część ma zapoznać pracownika z ogólnymi przepisami BHP oraz zasadami, jakie panują w danym zakładzie pracy. Po ukończeniu szkolenia personel wie również, jak postępować wtedy, kiedy zdarzy się wypadek. Natomiast instruktaż stanowiskowy ma na celu poinformowanie pracownika o specyfice wykonywanych obowiązków, ewentualnych zagrożeniach oraz o tym, jakie środki ochrony należy stosować.

Szkolenia wstępne są przeprowadzane po to, aby personel mógł bezpiecznie pełnić swoje obowiązki. Po jego odbyciu wydawana jest karta szkolenia, którą należy przechowywać w aktach pracownika. Karta ta jest ważna przez rok, a dla kadry kierowniczej przez sześć miesięcy. Przed upływem tych okresów nowozatrudnieni pracownicy muszą zostać poddani szkoleniom okresowym. Mimo że obowiązek szkoleń wynika wprost z przepisów, to ich organizacja jest też kwestią zdrowego rozsądku i poczucia odpowiedzialności. Właściwie wyedukowani pracownicy na pewno będą wykonywali swoje obowiązki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – mówi ekspert z Ośrodka Szkoleniowego BHP ADREM we Wrocławiu.

Na czym polegają szkolenia okresowe BHP?

Szkolenia okresowe BHP organizuje się, aby przypomnieć oraz zaktualizować wiedzę pracowników na temat przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Muszą być przeprowadzane co określony czas. Mają one formę kursu, samokształcenia lub seminarium. Kurs taki kończy się egzaminem. Raz na 6 lat powinni odbywać je pracownicy administracyjno-biurowi, a jeżeli ich praca wiąże się z narażeniem na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych, raz na 5 lat. Natomiast nie rzadziej niż co 5 lat muszą brać w nich udział brygadziści, pracodawcy czy kierownicy. Takie same zasady obowiązują także pracowników inżynieryjno-technicznych oraz służby BHP. Raz na 3 lata szkolenie BHP musi być odbyte przez personel robotniczy. Jeżeli wykonywane przez takich pracowników obowiązki wiążą się ze szczególnym ryzykiem zawodowym, szkolenie to jest przeprowadzane co rok.