9 marca 2021

Kategoria:
Inne

Najważniejsze zasady kotwienia rusztowań

Rusztowania to nieodzowny element podczas prowadzenia inwestycji budowlanych oraz różnego typu prac na wysokości. Rusztowania zapewniają stabilną powierzchnię do pracy oraz gwarantują pracownikom wysoki poziom bezpieczeństwa. Pod jednym warunkiem! Muszą być montowane zgodnie z zasadami i przepisami oraz właściwie zakotwione. Przeczytaj, jak ważne jest prawidłowe kotwienie rusztowań!

Zasady bezpieczeństwa to priorytet

„Rozstawianie rusztowań – wyjaśnia przedstawiciel firmy SKAT, która jest dostawcą rusztowań, drabin aluminiowych i szalunków – musi być wykonywane wyłączenie przez uprawnionych montażystów. Ich kwalifikacje powinny być poświadczone przez komisję z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawia zdanego egzaminu. Montaż rusztowania musi przebiegać w sposób zgodny z instrukcjami producenta. Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy powinny być sprawdzone, przede wszystkim pod kątem ewentualnych uszkodzeń i odkształceń. Warto też skontrolować kompletność całego zestawu. Należy pamiętać, że rusztowanie musi być odebrane przez kierownika budowy lub osobę przez niego upoważnioną. Czynność tę koniecznie potwierdza się wpisem w protokole odbioru lub w dzienniku budowy”.

Kotwienie gwarancją stabilności rusztowania

Kotwienie rusztowania zapewnia stabilność całej konstrukcji i pozwala na bezpieczną i wygodną pracę na wysokości. Wykwalifikowani monterzy doskonale wiedzą jaką ilość kotew należy użyć i w jakim położeniu powinny znajdować się punkty mocowania. Procedura kotwienia rusztowania to bardzo ważna i podlegająca ścisłym przepisom czynność.

Podczas kotwienia rusztowań budowlanych należy przestrzegać następujących zasad:

  • Kotwienie rozpoczyna się od drugiego poziomu rusztowania.
  • Kotwienia rozmieszcza się symetrycznie na całej powierzchni
  • Kotwy rozmieszcza się co drugie pole w poziomie oraz co drugą kondygnację, przy czym sąsiednie rzędy zakotwień muszą być przesunięte w stosunku do siebie o jedno pole.
  • Piony komunikacyjne kotwi się z każdej strony co 4 m.
  • Najwyższą kondygnację rusztowania należy kotwić w co drugim polu.
  • Ramy, do których przymocowane są szerokie, zewnętrzne konsole rozszerzające, muszą być kotwione, a w przypadku stosowania pomostów o długości 3,0 m kotwić również należy ramy znajdujące się o jedną kondygnację niżej.
  • Kotwy powinny być na skrajnych pionach rusztowania.
  • Usytuowanie kotew powinno umożliwiać pracownikom swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany.

Przeprowadzone zgodnie z powyższymi zasadami kotwienie zapewni pełne bezpieczeństwo w użytkowaniu rusztowań. Mimo tego każde z nich przed oddaniem do eksploatacji należy poddać kontroli,  która obejmuje sprawdzenie prawidłowości zakotwień. Podczas kontroli porównuje się sposób kotwienie ze szkicem projektowym, a także sprawdza usztywnienie zakotwień. Do przeprowadzenie próby wyrwania kotwi stosuje się specjalne przyrządy. Wyniki badań zamieszcza się w protokole i przechowuje przez cały okres eksploatacji rusztowania.