22 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Na czym polega praca tłumacza przysięgłego?

Wszystkie ważne dokumenty, w tym dokumenty urzędowe oraz dokumenty sądowe, wymagają skorzystania z usług tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły jest osobą, która dokonuje tłumaczeń pod przysięgą ważności i bierze za nie odpowiedzialność prawną. Na czym polega praca tłumacza przysięgłego i czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego tłumaczenia?

Praca tłumacza przysięgłego a Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, a zasady wykonywania tego zawodu określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Osoby chcące wykonywać zawód tłumacza są zobowiązane zdać egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jeżeli wynik egzaminy będzie pozytywny, zostaną wpisane na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministerstwo. Aby wykonywać swoją pracę, muszą złożyć następującą przysięgę, a następnie potwierdzić ją podpisem: „Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową” – mówi nasz ekspert z Biura tłumaczeń mgr Małgorzaty Fuzinski w Olsztynie.

Praca tłumacza przysięgłego polega na dostarczaniu tłumaczeń na najwyższym poziomie. Co wchodzi do zakresu obowiązków tłumacza?

Tłumacz przysięgły ma prawo do:

 • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka polskiego na język obcy i na odwrót,
 • sprawdzania i poświadczania tłumaczeń z języka polskiego na język obcy i na odwrót, które zostały sporządzone przez inne osoby,
 • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym,
 • sprawdzania i poświadczania odpisów pism w języku obcym, które zostały sporządzone przez inne osoby,
 • dokonywania tłumaczeń ustnych.

Praca tłumacza przysięgłego wymaga:

 • dokonywania tłumaczeń ze szczególną starannością i bezstronnością, wedle zasad wynikających z przepisów prawa,
 • zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i okoliczności, które tłumacz mógł poznać dokonując tłumaczeń,
 • doskonalenia posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Repertorium tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany prowadzić repertorium, w który odnotowuje wykonane czynności. Powinny się w nim zawierać następujące informacje:

 • data przyjęcia zlecenia i data zwrotu dokumentów po sporządzeniu tłumaczenia,
 • opis tłumaczonego dokumentu wraz ze wskazaniem: nazwy, daty, oznaczenia dokumentu, języka tłumaczenia, osoby lub instytucji dokonującej tłumaczenia, uwag o rodzaju, formie i stanie dokumentu,
 • rodzaj wykonywanej czynności i język tłumaczenia,
 • liczba stron tłumaczenia i liczba sporządzonych egzemplarzy,
 • w przypadku tłumaczenia ustnego: data, miejsce, zakres oraz czas trwania tłumaczenia,
 • koszt wynagrodzenia pobranego za tłumaczenie,
 • informacje o odmowie wykonania tłumaczenia i przyczynie odmowy.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe tłumaczenie

Zarówno tłumaczenie przysięgłe, jak i tłumaczenie zwykłe wymaga najdokładniejszego przełożenia dokumentów z języka obcego na język polski lub odwrotnie, a główna różnica tkwi w odpowiedzialności za dokonane tłumaczenia. Tłumacz przysięgły przyjmuje odpowiedzialność cywilną za błędy w tłumaczeniu. Ponadto tłumaczenie przysięgłe musi być poświadczone pieczęcią, która zawiera imię i nazwisko tłumacza, jego pozycję na liście tłumaczy przysięgłych oraz język, w zakresie którego tłumacz ma prawo do wykonywania tłumaczeń.