obsluga-geodezyjna
28 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

Geodezyjna obsługi inwestycji to kompleksowe prace geodezyjne wykonywane na każdym etapie danej inwestycji budowlanej. Obejmują one założenie i pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic działki, wytyczenie głównych osi obiektów, założenie roboczych znaków wysokościowych, przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej czy badanie przemieszczeń i odkształceń.

Co dokładnie wchodzi w zakres geodezyjnej obsługi inwestycji?

Geodezyjna obsługa inwestycji jest więc pojęciem dość szerokim. Kryją się pod nim różnorodne czynności geodezyjne wykonywane na poszczególnych etapach realizowania inwestycji budowlanej, jednakże zakres prac zależy od umowy pomiędzy inwestorem i geodetą. Mają one związek z planowaniem, projektowaniem, budową oraz rozbiórką obiektów budowlanych. Do grupy tej zalicza się m.in. opracowanie dokumentacji dla projektanta (tj. wykonanie mapy do celów projektowych), dokonanie pomiarów mających na celu wyznaczenie położenia obiektu budowlanego, np. domu na działce (tyczenie obiektów budowlanych), wykonywanie pomiarów geodezyjnych w czasie budowy (dokonanie pomiarów kontrolnych) oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, czyli pomierzenia obiektów, które zostały już wykonane na budowie (tzw. pomiary powykonawcze).

Obsługa geodezyjna to jednak nie tylko pomiary w terenie, ale także prace związane z opracowaniem i sprawdzeniem dokumentacji projektowej, z ewidencją gruntów i budynków, prowadzenie baz danych informacji przestrzennych, oraz przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej. Mówiąc w skrócie – prace geodezyjne dzieli się na pomiary terenowe, prace biurowo-obliczeniowe oraz fotogrametryczne. Każdym z tych pomiarów i innych badań zajmują się profesjonalni geodeci, tacy jak np. świadczący usługi geodezyjne Leszek Kaczkowski.

Prawo w geodezji

O geodezyjnej obsłudze inwestycji mówi się przede wszystkim w kontekście przedsięwzięć, które są związane z budownictwem przemysłowym, wodnym, ogólnym, osiedlowym i indywidualnym. Pojęcie to dotyczy również budowy dróg, linii kolejowych, ulic, autostrad i wielu innych. Wszystkie te kwestie są oczywiście regulowane przez odpowiednie przepisy. Najważniejszym w tym przypadku aktem prawnym jest prawo geodezyjne i kartograficzne oraz prawo budowlane. Poza tym duże znaczenie ma prawo wodne, energetyczne, a także ustawy o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sieciach telekomunikacyjnych czy o wspieraniu i rozwoju usług. Dokładna znajomość aktualnych przepisów prawa ma duże znaczenie podczas wykonywania czynności zaliczanych do geodezyjnej obsługi geodezyjnej. Potrzebne są do tego także stosowne uprawnienia.

Co po wybudowaniu?

Geodezyjna obsługa inwestycji nie kończy się jedynie na budowie. Geodeta jeszcze przed rozpoczęciem budowy wykonuje prace prowadzące do wytyczenia budowli na terenie budowy. W ten sposób można zapewnić obiektom odpowiednie usytuowanie. To bardzo ważne, zwłaszcza gdy na działce znajduje się już jakiś budynek. W czasie wykonywania budowy geodeta kontroluje prawidłowość wykonywanych prac. Opis tych czynności powinien znaleźć się w dzienniku budowy. W celu oddania budynku do użytkowania prace geodezyjne wykonuje się raz jeszcze, tym razem podczas inwentaryzacji powykonawczej.