5 kwietnia 2019

Kategoria:
Inne

Kto może administrować nieruchomością?

Administrowanie nieruchomością polega na prowadzeniu jej pełnej dokumentacji, reprezentowaniu Wspólnoty przed właścicielami nieruchomości, kontrahentami czy organami administracji państwowej i samorządowej. Do obowiązków firm, zajmujących się administrowaniem nieruchomościami, należy także między innymi pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu dla Wspólnoty. Sprawdź, kto może administrować nieruchomością?

Zarządca nieruchomości to osoba, która prowadzi działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. Wymogi, które trzeba spełnić, aby nim zostać reguluje ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.).

Formalności, związane z administrowaniem nieruchomością

Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomością, ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzaniu nieruchomością z jej właścicielem lub wspólnotą mieszkaniową. Może być ona także podpisana z inną osobą lub podmiotem, którym przysługuje prawo do nieruchomości. Ważne, aby prawo to było ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Co bardzo ważne, omawiana umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej, inaczej będzie nieważna.

Ponadto, każdy administrator nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Takie rozwiązanie chroni zarówno zarządcę, jak i właściciela nieruchomości. Warto pamiętać, że jeżeli zarządca zatrudnia inne osoby podlega on ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez te osoby.

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości

Do obowiązków zarządcy nieruchomości, takiego jak firma DOMESTIKA, należy przede wszystkim nadzór w zakresie utrzymywania porządku oraz czystości wspólnych części budynku i pozyskiwanie dodatkowych źródeł przychodu dla wspólnoty. Zarządca będzie także wyszukiwał najemców dla lokali użytkowych, znajdujących się na terenie nieruchomości, będzie organizował i prowadził zebrania wspólnoty, a także, co bardzo istotne, opracowywał projekty aktów prawnych i uchwał.

To do jego obowiązków będzie należała pomoc w zorganizowaniu środków na cele remontowe i  negocjacja warunków umowy z dostawcami energii cieplnej, elektrycznej, zimnej wody i ścieków oraz wywozu nieczystości.

Niemniej ważne jest prowadzenie dokumentacji, związanej z nieruchomością, w tym szczególnie dokumentacji w zakresie liczby osób, zamieszkujących daną nieruchomość. To do niego zwrócimy się z prośbą o organizację dyżurów administratora na terenie nieruchomości.