11 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Kontrole stanu technicznego obiektów według GUNB

Prawo budowlane w Polsce wyraźnie wskazuje, że to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania itd. Dla zapewnienia utrzymania obiektów we właściwym stanie, konieczne jest poddawanie obiektów budowlanych należytym kontrolom stanu technicznego obiektu. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej rocznym i pięcioletnim przeglądom budynków.

Rodzaje kontroli wskazywanych przez GUNB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyraźnie wskazuje kilka rodzajów kontroli, których wykonanie powinien zapewnić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. To konkretnie: kontrola okresowa wykonywana raz w roku, kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe warunki atmosferyczne, kontrole instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, kontrola okresowa wykonywana raz na pięć lat, kontrola okresowa dla obiektów wielkopowierzchniowych, wykonywana co najmniej dwa razy w roku, kontrola bezpiecznego użytkowania i kontrola w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń.

Kontrola okresowa wykonywana raz w roku

Jak mówi nam przedstawiciel firmy Iwbud z Warszawy, sednem przeprowadzania rocznej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Kontrolę roczną stanu technicznego obiektu należy przeprowadzać raz w każdym roku kalendarzowym, przy czym GUNB dopuszcza, że między kolejnymi kontrolami nie musi upłynąć równo 365 dni. Przy kontroli raz do roku nie ma obowiązku badania instalacji elektrycznej.

Kontrole okresowe wykonywane raz na pięć lat

Co najmniej raz na pięć lat właściciel lub zarządca obiektu ma w obowiązku przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku, przydatności obiektu do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia. Kontrolą powinno być również objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych mogą dokonywać wyłącznie osoby, które dysponują specjalistycznymi uprawnieniami.