kancelaria-notarialna
7 września 2018

Kategoria:
Inne

Kiedy zwrócić się o pomoc do kancelarii notarialnej?
5 (100%) / 1 głosów

Kiedy zwrócić się o pomoc do kancelarii notarialnej?

Notariusz pełni zawód zaufania publicznego i do jego zadań należą m.in. czynności, którym trzeba lub można nadać formę aktu notarialnego. Najczęściej kojarzy się go z dokumentowaniem umów sprzedaży lub darowizny oraz odrzuceniem spadku bądź sporządzeniem testamentu (kwestie dziedziczenia). Warto jednak podkreślić, że każda kancelaria notarialna, niezależnie od miasta, wykonuje taki sam zakres usług. W jakich konkretnie sprawach pomoże notariusz?

Kancelaria notarialna: Notariusz sporządzi umowy sprzedaży, darowizny i inne akta

Najogólniej mówiąc, notariusz wykonuje czynności notarialne głównie po to, by w przyszłości osoby, które chcą bądź muszą posiadać akt notarialny, miały oczywistą sytuację prawną, z której nie wyniknie żaden spór. Głównym usługą świadczoną przez notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych. Dotyczą np. nieruchomości (umowy sprzedaży, przedwstępne, zamiany), dziedziczenia (testamenty, oświadczenia przyjęcia lub odrzucenia spadku, protokoły dziedziczenia, umowy o dział spadku), kwestii małżeńskich (umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków) oraz innych takich jak umowy darowizny, umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, statuty spółek akcyjnych lub pełnomocnictwa.

W czym jeszcze może pomóc notariusz?

Notariusz świadczy także usługi takie jak: doręczanie oświadczeń, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz projektów akt (na żądanie stron). Warto podkreślić, że zajmuje się także sporządzaniem protestów weksli i czeków oraz przechowywaniem dokumentów, papierów wartościowych i pieniędzy. Należy jednak pamiętać, że mimo wielości usług, żadna kancelaria notarialna nie wykona czynności niezgodnych z prawem, gdy prawnik ma wątpliwości, czy dana strona ma zdolność do czynności prawnych lub w przypadku, gdy znajduje zastosowanie zasada wyłączenia notariusza z wykonywania danej czynności notarialnej. Jeśli notariusz odmówi wykonania usługi z innych powodów, odpowiada za to cywilnie i dyscyplinarnie.

Warto pamiętać: Taksa notarialna

Decydując się na konkretną kancelarię (np. Kancelarię Notarialną Doroty Szuman-Krzych ze Szczecina), warto pamiętać, że świadczone w niej usługi mają ceny, których maksymalna stawka określona jest przez Ministra Sprawiedliwości w specjalnym rozporządzeniu. Taksa notarialna jest jawna i powszechnie znana, co oznacza w praktyce, że ceny za usługi notariusz nie mogą być wyższe niż podane w dokumencie stawki.