24 stycznia 2021

Kategoria:
Inne

Kategorie zakładów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska uwzględnia m.in. zasady ustalania warunków ochrony zasobów środowiska czy warunków wprowadzania do niego substancji lub energii. Według ustawy przez ochronę środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Jak mają się do tego zakłady w kontekście ochrony przeciwpożarowej?

Awaria przemysłowa w przypadku ochrony środowiska

W obrębie zabudowy miast oraz wsi zabrania się budowania zakładów, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a szczególnie tych zakładów, które grożą awarią przemysłową. To dlatego kluczowe jest stworzenie systemu zapobiegania oraz ograniczania skutków awarii, wypadków i katastrof, które powstają w różnych zakładach. Podstawowe zasady funkcjonowania tegoż systemu wyznacza dyrektywa Rady Unii Europejskiej 96/82/EC. Określa ona również zasady zarządzania awariami przemysłowymi w przypadku udziału substancji niebezpiecznych. Znowelizowana ustawa jest również nazywana SEVESCO II – ma to związek z miastem we Włoszech, w którym w 1976 roku miał miejsce wybuch, który doprowadził do poważnego skażenia środowiska.

Polskim odpowiednikiem wyżej wymienionej dyrektywy jest uchwalona przez Sejm w dniu 27 kwietnia 2001 r. ustawa – Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 62, poz.627). Poważne awarie przemysłowe zostały zawarte w Tytule IV – „Poważne awarie przemysłowe”.

Kategorie zakładów w kontekście ochrony ppoż.

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza następujące kategorie zakładów:

  • zakłady o dużym ryzyku,
  • zakłady o zwiększonym ryzyku.

Dla zakładów o dużym ryzyku właściwym organem jest komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, natomiast dla zakładów o zwiększonym ryzyku – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Informacje, które dostarcza operator są używane do sporządzania przez komendanta PSP zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Plan ten jest zbiorem procedur postępowania z określeniem ilości środków oraz sił ratowniczych, a także systemu koordynacji działań, informowania i łączności w razie gdyby zagrożenie przekroczyło granice zakładu – tłumaczy przedstawiciel firmy Pirotoks zajmującej się zabezpieczeniami ppoż.

Aby zakłady o dużym, a także zwiększonym ryzyku były utrzymane w ryzach bez stwarzania poważnych zagrożeń, należy kategorycznie przestrzegać dyrektyw i ustaw związanych z awarią przemysłową. W tym celu warto zabezpieczyć obiekty oraz inwestycje budowlane, a także przeprowadzić szkolenia BHP i ppoż. wśród pracowników.