Regały magazynowe
23 maja 2021

Kategoria:
Inne

Jakie standardy muszą spełniać regały magazynowe?

Regały magazynowe są niezbędnym elementem wyposażenia każdego magazynu. Jednak aby pełniły swoje funkcje właściwie, a jednocześnie zapewniały bezpieczeństwo towarów oraz osób obsługujących magazyn, muszą spełniać określone standardy. Wymagania wobec regałów magazynowych są określone normami, za których spełnienie odpowiada zarówno dostawca, jak i użytkownik.

Przyjrzyjmy się bliżej standardom, które muszą spełniać regały magazynowe oraz normom bezpieczeństwa, do których muszą zastosować się projektanci systemów magazynowych oraz ich użytkownicy.

Normy prawne dotyczące regałów magazynowych

Standardy, które muszą spełniać regały magazynowe, są określone w normach polskich oraz europejskich. To normy m.in. PN-EN 15620:2010, PN-EN 15629:2010 oraz PN-EN 15635:2010. Znajdują się tam informacje dotyczące stalowych statycznych systemów składowania (regałów paletowych, półkowych i innych): specyfikacji, zastosowania i utrzymania urządzeń do składowania, a także dopuszczalnych tolerancji, odkształceń i luzów manipulacyjnych.

Normy określają podstawową dokumentację regałów oraz wymagania dotyczące stosowania osłon i zabezpieczeń, wytyczne odnośnie eksploatacji i konserwacji. Zastosowanie się do zaleceń określonych w normach pozwoli na bezpieczne zaprojektowanie, wyprodukowanie, skompletowanie oraz montaż regałów magazynowych, a także zminimalizowanie ryzyka w przypadku nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia. Standardy uwzględniają również wzajemny wpływ elementów na konstrukcję oraz oddziaływanie na podłoże, dopuszczalne ugięcia oraz obciążenia.

Wymagania dotyczące regałów magazynowych znajdują się również w ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Regały muszą mieć stabilną, wytrzymałą i zabezpieczoną przed przewróceniem konstrukcję. Odstępy pomiędzy regałami powinny zapewniać bezpieczeństwo ruchu, zarówno pieszych, jak i wykorzystywanych w magazynach pojazdów.

Standardy, które muszą spełniać regały oraz przestrzeń magazynowa

Wspomnieliśmy już o ogólnych wytycznych dotyczących regałów magazynowych. Warto przejść do konkretów i opisać dokładne standardy, które muszą spełniać regały magazynowe. Każdy z nich musi zostać wyposażony w tabliczkę znamionową, na której znajdzie się informacja o producencie (nazwa i znak wytwórcy), numer fabryczny, data produkcji, nazwa i oznaczenie regału, maksymalne dopuszczalne obciążenie, zakres przeprowadzonych badań oraz ich zgodność z normami bezpieczeństwa. Każdy regał dodatkowo musi być wyposażony w instrukcję montażu, transportu oraz użytkowania. Co ważne, nie tylko masa ładunków umieszczonych na regale musi być zgodna z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem konstrukcji, ale również masa całego regału wraz z ładunkiem, musi uwzględniać maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża.

Przejścia pomiędzy regałami muszą wynosić nie mniej niż 0,75 m w przypadku ruchu jednokierunkowego oraz nie mniej niż 1 m w przypadku ruchu dwukierunkowego – dodaje specjalista z firmy Besa24 z Warszawy, oferującej akcesoria i elementy wyposażenia magazynów. –  Należy zapewnić wystarczająco dużo przestrzeni do poruszania się zarówno maszyn transportowych, jak i maszyn obciążonych ładunkiem. Dzięki temu w przypadku manewrów nie dojdzie do przypadkowego uszkodzenia regału, co mogłoby skutkować naruszeniem oraz zawaleniem się konstrukcji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa regały powinny być wyposażone w odbojniki oraz ograniczniki, a jeśli to konieczne, również w kotwy mocujące. W przypadku jakiejkolwiek kolizji, w informacjach dotyczących eksploatacji regałów znajdują się informacje dotyczące dopuszczalnych wartości odkształceń – wyjaśnia.

Bezpieczeństwo eksploatacji regałów magazynowych

Co ważne, za bezpieczeństwo regałów magazynowych odpowiada zarówno producent, jak i użytkownik – w przypadku magazynów osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy jest pracodawca. Obowiązek dokonywania regularnych przeglądów również został określony w polskich i europejskich normach. To ważne, ponieważ nawet najlepiej skonstruowane regały magazynowe nie będą bezpieczne, jeśli nie będą regularnie kontrolowane i sprawdzane pod względem odchyleń, uszkodzeń lub innych nieprawidłowości. Karta bieżącej kontroli stanu technicznego znajduje się w załączniku do instrukcji eksploatacji i konserwacji regałów – należy w niej zanotować wszelkie zauważone usterki. Bieżące kontrole powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w tygodniu, przez wyznaczone przez pracodawcę osoby. W zupełności wystarczy kontrola wzrokowa z poziomu podłogi – do uszkodzeń najczęściej dochodzi właśnie tam.

Przynajmniej raz w roku, okresową kontrolę muszą przeprowadzić profesjonaliści, którzy dokonają odpowiednich pomiarów oraz sporządzą raport, zalecenia pokontrolne oraz protokół. Dzięki opisowi elementów, które wymagają wymiany lub naprawy, a także szybkiej reakcji, magazyn nie będzie narażony na straty związane z uszkodzeniem towarów, narażeniem na bezpieczeństwo pracowników lub przestojami w pracy. Tylko wybór regałów magazynowych spełniających określone standardy oraz zastosowanie się do wytycznych norm bezpieczeństwa, zapewni nieprzerwaną i bezpieczną pracę na magazynie.