transport zwłok
13 marca 2022

Kategoria:
Inne

Jak zorganizować transport zwłok z domu do chłodni?

Przewóz ciała zmarłego, na przykład z domu do chłodni, powinien być zorganizowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kontekście transportu zwłok stawiane są konkretne wymogi, których należy przestrzegać.

Jakie wymogi stawiane są w kontekście transportu zwłok?

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. określono szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania pozwoleń oraz zaświadczeń dotyczących przewozu zwłok i szczątków ludzkich. Przedstawiono też wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania tego typu zgód. Co jednak najistotniejsze w kontekście niniejszego artykułu, w opisywanym rozporządzeniu znajdują się również wymagania sanitarno-techniczne, z którymi powinien być zgodny każdorazowy przewóz zwłok lub szczątków ludzkich – niezależnie od tego, czy jest to transport zwłok w Józefowie, czy w jakiejkolwiek innej lokalizacji na terenie Polski.

Wymogi, o których mowa we wspomnianym rozporządzeniu, dotyczą między innymi środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich. Taki pojazd musi spełniać określone wymagania techniczne i sanitarne. Przewożenie zwłok pojazdem, który nie jest do tego przystosowany, uznawane jest za niezgodne z prawem. Środek transportu, którym przewożone jest ciało zmarłego, powinien:

  • być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,
  • być wyposażony w kabinę kierowcy, która jest odizolowana od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich,
  • mieć zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu,
  • mieć podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,
  • mieć wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Kto zajmuje się transportem zwłok z domu do chłodni?

Pojazdami przeznaczonymi do przewozu zwłok dysponują zakłady pogrzebowe – to właśnie one zajmują się realizacją tego typu transportów. Przedsiębiorstwa takie jak Zakład pogrzebowy KARAWAN z Józefowa zapewniają transport zwłok do chłodni z domów, szpitali, hospicjów i innych miejsc zgonu. Dodatkowo oferują wynajem karawanu do przewozu ciała z domu pogrzebowego do kaplicy i na cmentarz.