szkolenia BHP
25 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Jak wyglądają wstępne szkolenia dla pracowników?

Znajomość zasad bezpieczeństwa przez pracownika na określonym stanowisku pracy jest obowiązkowe. Pracodawca powinien zapewnić swojemu personelowi szkolenie wstępne, dostarczające mu niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy. Takie szkolenia organizowane są przed podjęciem pracy i mają określoną strukturę. Przeczytaj, na czym dokładnie polegają szkolenia wstępne dla pracowników.

Na czym polega wstępne szkolenie BHP?

Szkolenia wstępne przeprowadzane są przez osoby wykwalifikowane w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinny mieć doświadczenie dydaktyczne i być dobrze przygotowane do pełnienia swoich obowiązków. Takie osoby mogą być zatrudnione w firmie, jednak jeśli nie są, pomocne okaże się skorzystanie z usług ośrodka szkoleniowego.

Organizacja oraz przebieg szkoleń wstępnych uzależnione są najczęściej od osób, które je przeprowadzają. Niemniej jednak przybierają zwykle postać bezpośredniego instruktażu, natomiast w czasie epidemii zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy mogą być zrealizowane zdalnie, jako seminaria w formie internetowej. Zdarza się, że organizatorzy szkoleń przeprowadzają również testy sprawdzające zdobytą wiedzę, które mogą ułatwić pracownikowi zrozumienie i przyswojenie przedstawionych mu informacji.

Szkolenia wstępne są organizowane przez pracodawcę. Mają za zadanie przekazać pracownikowi niezbędną wiedzę, którą wykorzysta w swojej pracy. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy są kluczowe, aby móc objąć jakiekolwiek stanowisko. Ich znajomość może zagwarantować bezpieczne warunki pracy, a także umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach.

O szkoleniach wstępnych wypowiada się specjalista z firmy BHP- Proper: Bez odbycia szkolenia wstępnego nie można prawnie przystąpić do pełnienia obowiązków zawodowych. Są jednymi z najważniejszych szkoleń, w których pracownik musi wziąć udział. W przyszłości uzupełniane są również szkoleniami okresowymi.

Podział szkolenia wstępnego

Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny ma za zadanie zapoznać pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawarte są w Kodeksie pracy, a także takie, które dotyczą określonego zakładu pracy. Informacje dotyczą również zasad udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza część organizowanego szkolenia wstępnego trwa przynajmniej 2 godziny, jednakże czas może zostać wydłużony, jeśli zajdzie konieczność omówienia szerszego zakresu materiału szkoleniowego.

Instruktaż stanowiskowy dotyczy informacji związanych z konkretnym stanowiskiem pracy. Podczas tej części szkolenia wstępnego, organizator zapoznaje uczestników z ewentualnym ryzykiem zawodowym, które jest związane z ich stanowiskiem, metodami ochrony przed zagrożeniem, a także z czynnikami środowiska, które występują na danym stanowisku pracy.

Czas trwania instruktażu jest uzależniony od charakteru stanowiska i powinien trwać ponad 6 godzin, jednakże wyjątkiem są stanowiska administracyjno-biurowe, gdzie czas trwania instruktażu stanowiskowego trwa  minimum półtorej godziny.

Kto musi przejść wstępne szkolenia?

Instruktaż ogólny musi się odbyć przed przystąpieniem do wykonywania pracy. Obejmuje osoby nowo zatrudnione, studentów, którzy odbywają u pracodawcy praktykę studencką, a także uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

W instruktażu stanowiskowym muszą uczestniczyć pracownicy, którzy mają być dopuszczeni do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Najważniejsze kursy są dla osób, które obejmują stanowiska narażone na działanie szkodliwych lub niebezpiecznych czynników, a także dla osób, które będą obejmować stanowiska robotnicze. Natomiast są obowiązkowe dla wszystkich pozostałych stanowisk pracy. Instruktaże prowadzone są na terenie firmy w postaci szkoleń indywidualnych, ale mogą być organizowane w formie szkoleń grupowych dla określonego stanowiska pracy.