8 maja 2020

Kategoria:
Inne

Jak wyglądają szkolenia i egzamin na ADR?

Przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych to zajęcie, które cieszy się popularnością głównie ze względu na dobre zarobki i pewną pracę. Kierowcy mają możliwość zatrudnienia się zarówno na  liniach krajowych, jak i międzynarodowych, co pozwala im zarabiać więcej. Jednak uprawnienia do transportu ADR wymagają spełnienia określonych kryteriów. Tutaj przeczytasz, co trzeba zrobić, aby zostać kierowcą ADR.

Kto może uzyskać zaświadczenie ADR?

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca transportu drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, do których należy m.in. Polska. Jeśli chcesz pracować na stanowisku kierowcy ADR, musisz posiadać ważne zaświadczenie ADR. Może ubiegać się o nie osoba, która ukończyła 21 lat (wyjątkiem są kierowcy pojazdów należących do wojska), ma prawo jazdy odpowiedniej kategorii (kat. B, C, C + E), spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz ukończyła odpowiedni kurs. W przypadku wydania zaświadczenia ADR po raz pierwszy trzeba ukończyć kurs początkowy. Jeśli staramy się o przedłużenie, niezbędny jest kurs doskonalący. Kurs podstawowy w zakresie przewozu ADR wszystkich klas realizowany jest w wymiarze co najmniej 24 godzin. W kursie dokształcającym znajdują się zagadnienia z kursu podstawowego i kursów specjalistycznych z uwzględnieniem zmienionych regulacji prawnych i nowych rozwiązań.

Zakres wiedzy z kursu podstawowego

Na kursie podstawowym kierowcy dowiadują się, jakie są ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych i związane z tym rodzaje zagrożeń. Kursanci mają obowiązek poznać działania zapobiegawcze, środki bezpieczeństwa odpowiednie dla poszczególnych rodzajów zagrożeń oraz sposoby ochrony towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich. Kierowcy poznają zakres czynności, które muszą wykonać po zaistnieniu wypadku. Należą do tego: pierwsza pomoc, zabezpieczenie ruchu drogowego, obsługa sprzętu gaśniczego i środki ochrony indywidualnej. Ich wiedza powinna obejmować także środki ostrożności, które towarzyszą każdemu załadunkowi i rozładunkowi towarów niebezpiecznych. Niezbędne jest także odpowiednie oznakowanie i wyposażenie pojazdu. Kursanci nabywają wiedzę na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej oraz informacje na temat ochrony środowiska.

Kursy specjalistyczne

Po ukończeniu kursu podstawowego można przystąpić do szkoleń specjalistycznych. Pracownik firmy Trans Polonia Group z Tczewa wyjaśnia:

Co najmniej 16 godzin lekcyjnych poświęconych jest przewozowi drogowemu towarów niebezpiecznych w cysternach. Kursant zdobywa wiedzę na temat zachowania się samochodów na drodze z ładunkiem ADR, poznaje szczególne wymagania dotyczące takich pojazdów, a także zyskuje wiadomości teoretyczne na temat systemów napełniania i opróżniania cystern.

Następnie minimum 8 godzin trwa kurs z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1. Kursant poznaje zagrożenia związane z takimi materiałami (w tym wyrobami pirotechnicznymi). Dowiaduje się także, jakie są zakazy związane z ładowaniem różnych materiałów z tego zakresu. Dodatkowo 8 godzin trzeba także poświęcić na kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7. Są to informacje dotyczące zagrożenia związanego z promieniowaniem jonizującym, wymagania dotyczące pakowania, ładowania i układania materiałów promieniotwórczych, a także środki bezpieczeństwa, jakie trzeba podjąć w razie wypadku.

Przebieg egzaminu

Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego jednokrotnego wyboru. Obowiązuje on zarówno dla kursu początkowego jak i doskonalącego. Kurs podstawowy składa się z 30 pytań, które trzeba rozwiązać w ciągu 60 minut. Egzamin dotyczący przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach składa się z 18 pytań i trwa 40 minut. Egzamin z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 1 klasy to 15 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 30 minut. Także w przypadku egzaminu z przewozu towarów niebezpiecznych 7 klasy mamy 15 pytań do rozwiązania w 30 minut. Zdanie egzaminu wymaga udzielenia co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi. Zaświadczenie ADR zostanie przesłane drogą pocztową w ciągu 7 dni od zaliczenia egzaminu. Koszt tego dokumentu wynosi 50,50 zł. Przeważnie wlicza się go w cenę kursu. Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystępować do egzaminów poprawkowych (art. 21 punkt 10 USTAWY z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych).