26 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć wtedy, gdy jesteśmy już w posiadaniu działki i projektu budowlanego domu. Gotowy formularz pobiera się z urzędu powiatowego, urzędu miasta lub z właściwych im stron internetowych. We wniosku należy podać dane inwestora, rodzaj inwestycji i jej adres oraz wymienić załączone do wniosku dokumenty.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy złożyć komplet dokumentów. Pierwszym z nich jest projekt budowlany w czterech egzemplarzach z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami. Drugim dokumentem jest aktualne zaświadczenie określonej izby samorządu zawodowego, które będzie potwierdzać, że projektant jest wpisany na jej listę i ma odpowiednie uprawnienia. Kolejne jest oświadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomością w celach budowlanych. W przypadku działki, która nie podlega miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego, niezbędna jest także decyzja o warunkach zabudowy.

Proces wydania decyzji

Komplet dokumentów należy złożyć w starostwie powiatowym, na terenie którego znajduje się działka. Przed wydaniem decyzji wszystko jest dokładnie sprawdzane. Jeśli pojawią się błędy lub braki, urząd będzie wymagał naprawienia ich w określonym terminie. W przypadku, gdy nieprawidłowości nie zostaną usunięte, decyzja o pozwoleniu będzie odmowna. Natomiast jeśli wszystkie dokumenty będą zgadzały się pod względem prawnym, urząd nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Powinna się ona pojawić w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, choć w niektórych przypadkach może się to wydłużyć do dwóch miesięcy.

Strony postępowania i odwołanie do decyzji

Otrzymanie wniosku pozwolenia na budowę wymaga ustalenia przez urzędnika stron postępowania administracyjnego. Są nimi inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści, czy zarządcy nieruchomości będący w obszarze działania projektowanego obiektu. Każda ze stron otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Przez 14 dni od doręczenia mogą one zgłaszać swoje uwagi do załączonych materiałów. W przypadku odwołania potrzebne będzie orzeczenie podtrzymujące wydaną decyzję przez wojewodę. Jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna, będzie ona ważna przez 3 lata. Ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego Michała Łuczaka w Warszawie dodaje:

Jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta w tym okresie lub będzie przerwana, pozwolenie straci ważność.