zasilek-pogrzebowy
14 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Pochowanie bliskiej osoby wiąże się nie tylko z ogromnym bólem i przygnębieniem, ale również bardziej przyziemnymi kwestiami – mianowicie kosztami. Zorganizowanie pogrzebu to poważny wydatek, na który w wielu przypadkach bliskie osoby zmarłego nie są w ogóle przygotowane. Bardzo pomocny może okazać się wtedy tzw. zasiłek pogrzebowy. Jak możemy go uzyskać?

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to forma wsparcia, wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Może się o niego ubiegać każda osoba, która poniosła koszty pogrzeby zmarłego, niezależnie od stopnia pokrewieństwa bądź relacji, łączącej tę osobę ze zmarłym. Może go uzyskać zarówno małżonek i dziecko zmarłego, jak również jego pracodawca, dom pomocy społecznej, który zmarłym się zajmował za jego życia, jak też gmina czy związek wyznaniowy. Jeśli pogrzeb był opłacany przez więcej niż jedną osobę lub organizację, każdej z nich przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości proporcjonalnej do poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że suma wszystkich zasiłków nie będzie przekraczać maksymalnej ustalonej przepisami wartości zasiłku przypadającego na pochowanie jednej osoby.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Maksymalna wartości zasiłku pogrzebowego zgodnie z obecnym prawie to 4000 złotych. Wartość ta jest niezależna od innych czynników i nieprzekraczalna, zatem jeśli suma kosztów pogrzebu była wyższa, zasiłek nie będzie w stanie pokryć ich w całości. Dlatego warto korzystać z usług takich firm jak Zakład Pogrzebowy Dudek, które przygotowują pogrzeby tak, by zmieścić koszty w granicach zasiłku pogrzebowego.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy można uzyskać tylko wtedy, gdy zmarły, który został pochowany, spełniał jeden z poniższych warunków:

  • Był ubezpieczony
  • Pobierał emeryturę bądź rentę
  • Pobierał zasiłek choroby, świadczenie rehabilitacyjne bądź zasiłek macierzyński
  • Spełniał warunki do uzyskania i pobrania emerytury bądź renty
  • Był spokrewniony z osobą, która spełniała jeden z powyższych warunków

Aby uzyskać zasiłek należy w okresie 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty pogrzebu ponieśliśmy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek Z-12. Do wniosku powinien zostać dołączony:

  • Skrócony odpis aktu zgony
  • Oryginały rachunków, dokumentujących poniesione przez nas koszty pogrzebu lub potwierdzone przez bank kopie rachunku
  • Jeśli osoba pochowania nie spełniała warunków przedstawionych wyżej (tj. nie pobierała emerytury, renty etc.), do wniosku należy dodatkowo załączyć dokument świadczący o naszym z nią pokrewieństwie oraz zaświadczenie, że sami podlegamy ubezpieczeniu.

W wyjątkowych okolicznościach okres złożenia wniosku może zostać przedłużony do 12 miesięcy od daty uzyskania aktu zgonu.