29 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Etapy sporządzania opinii geotechnicznej

Zgodnie z obowiązującym prawem, dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym również dla domów jednorodzinnych, konieczne jest sporządzenie opinii geotechnicznej, która jest efektem badania geotechnicznego. Jest to wymagany dokument do uzyskania pozwolenia na budowę. Jakie podstawowe elementy powinna zawierać taka opinia i kiedy musi być sporządzona?

Czym jest opinia geotechniczna i z czego się składa?

Opinia ta jest dokumentem mającym na celu określenie kategorii geotechnicznej obiektu w zależności od wykazanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz określenie zakresu koniecznych badań geotechnicznych pod projektowaną inwestycję budowlaną. Składa się ona z dwóch głównych części, tj. opisowej i graficznej.

W części pierwszej powinny znaleźć się informacje o poziomie wód gruntowych i prognozowane wahania ich położenia, informacje dotyczące poszczególnych warstw gruntu, sposoby zabezpieczenia inwestycji budowlanej przed wodami gruntowymi, a także zalecenia odnośnie dobierania odpowiednich fundamentów oraz do wykonania odwodnień na działce.

Część graficzna opinii geotechnicznej to po prostu plan sytuacyjny, czyli mapka naszej działki, na której oznaczone zostały miejsca wykonania odwiertów geologicznych, linie przekrojów geotechnicznych czy ewentualnych odkrywek. Część graficzna powinna przedstawiać także warstwy gruntu i poziom wód gruntowych – dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z firmy GEOOK, która świadczy usługi z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki oraz wykonuje badania podłoża pod różnego rodzaju obiekty budowlane.

Kiedy sporządza się opinie i jaki jest zakres badań geotechnicznych?

Opinię sporządza się na wstępnym etapie projektowania w celu określenia stopnia złożoności gruntu i przydzielenia projektowanego obiektu do danej kategorii geotechnicznej. Jest to wymagany dokument, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii obiektu. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii zakres badań może ograniczyć się do wierceń, sondowań czy określenia rodzaju gruntu. Na przykład, jeżeli nasz dom jednorodzinny został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej, wówczas wystarczy wykonać tylko wiercenia lub sondowania i na podstawie tych badań sporządzić opinię geotechniczną. Natomiast, jeżeli nasza inwestycja zaliczona zostanie do drugiej lub trzeciej kategorii, wtedy wymagany będzie również projekt geotechniczny oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego, która składa się z badania wstępnego, dzięki któremu ustala się lokalizację i plan budowli, badania do celów projektowych, kontroli oraz monitoringu. Na podstawie tych badań również sporządza się opinię i dołącza do dokumentacji projektowej. Przestrzeganie procedur, które składają się na całą dokumentację geotechniczną, jest bardzo ważne do zachowania odpowiedniej kolejności prac budowlanych, jak i bezpieczeństwa wykonawców.