10 maja 2020

Kategoria:
Inne

Dozór techniczny wózków widłowych. Na czym to polega?

Wózki widłowe podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Podmiot ten odpowiada za dozór pełny oraz ograniczony. W tym pierwszym przypadku wykonuje się między innymi przeglądy okresowe. Jakie działania podejmują terenowe organy dozoru technicznego i co wchodzi w zakres ich obowiązków kontrolnych? Za co odpowiadają wszyscy użytkownicy wózków jezdniowych? Wyjaśniamy.

Jak wygląda dozór techniczny i kto go przeprowadza?

Dozór techniczny wózków widłowych obejmuje czynności z zakresu projektowania, obrotu, wytwarzania urządzeń, eksploatacji i napraw.

W toku eksploatacji urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym organ nadzorujący kontroluje stan techniczny urządzeń, przeprowadza badania okresowe i doraźne, a także weryfikuje kwalifikacje zawodowe osób obsługujących i naprawiających wózki widłowe. Podmiot taki prowadzi także ewidencję urządzeń technicznych. Do jego kompetencji należy ponadto wydawanie pozwoleń na eksploatację.

Za tego typu działania odpowiada przede wszystkim Urząd Dozoru Technicznego (UDT), a także podlegle mu oddziały UDT. Do organów dozoru technicznego zaliczają się specjalistyczne organy (tzw. terenowe oddziały dozoru technicznego), takie jak Transportowy Dozór Techniczny (TDT) oraz Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

Szczegółowy zakres obowiązków w kontekście dozoru wózków widłowych

Użytkownicy urządzeń technicznych również obarczeni są pewnymi obowiązkami. Do najważniejszych z nich należą:

  • zawiadomienie o zamiarze użytkowania urządzenia technicznego (przekazane w formie wniosku do terenowego oddziału dozoru technicznego),
  • bezzwłoczne informowanie terenowego organu o niebezpiecznych wypadkach związanych z eksploatacją wózka widłowego,
  • zapewnienie optymalnych warunków do bezpiecznego wykonania czynności dozoru technicznego,
  • dostarczenie odpowiednich dokumentów i informacji na potrzeby przeprowadzanego dozoru,
  • przechowywanie księgi rewizyjnej urządzenia,
  • przestrzeganie wytycznych wydawanych przez organy dozoru technicznego.

Dozór ograniczony i pełny

Urządzenia techniczne, takie jak wózki widłowe, obejmuje się dozorem technicznym w formie:

  • ograniczonej,
  • pełnej (dotyczy większości przypadków).

Pełny dozór techniczny obejmuje sprawdzanie poszczególnych elementów i urządzeń w toku ich wytwarzania i eksploatacji. Podlegają mu w zasadzie wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, także te z wysięgnikiem – wyjaśnia specjalista z firmy Ansal-Bis.

Dochodzi wówczas do kontroli wykonania wszystkich elementów wchodzących w skład urządzenia oraz do sprawdzenia zgodności urządzeń z dokumentacją. Przeprowadza się ponadto badanie odbiorcze oraz okresowe i doraźne (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe, poawaryjne). Dodatkowo sprawdzeniu podlegają również kwalifikacje operatorów i konserwatorów urządzeń.

Inaczej jest z wózkami podnośnikowymi prowadzonymi lub zdalnie sterowanymi, które są objęte dozorem ograniczonym. Dozór tych urządzeń nie obejmuje technicznych przeglądów okresowych. Konieczna jest jednak również konserwacja i serwis wózka widłowego.

O rodzaju dozoru dla danego urządzenia decydują organy dozoru technicznego.