Prawo rodzinne
8 czerwca 2020

Kategoria:
Inne

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

Prawo rodzinne jest jednym z wyspecjalizowanych działów prawa cywilnego. W dużym skrócie reguluje on prawne stosunki w rodzinie, zarówno między mężem a żoną, dziećmi, jak również między krewnymi. Dotyczy spraw majątkowych i niemajątkowych. Jest to obszerny dział regulujący wiele kwestii, umożliwiający poprawne funkcjonowanie w rodzinie. Co warto wiedzieć o prawie rodzinnym?

Prawo rodzinne i opiekuńcze: podstawowe zasady 

Prawo rodzinne i opiekuńcze (bo taka jest jego całkowita nazwa), reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Zawiera on kilka podstawowych zasad. Pierwsza z nich to zasada dobra dziecka, która stanowi wytyczną do podejmowania wszystkich decyzji związanych z opieką nad dzieckiem. Określa ona w dokładny sposób prawa dzieci, czym jest ich dobro oraz jakie warunki należy spełnić, aby zapewnić dziecku bezpieczny byt i warunki do rozwoju. Druga zasada: zasada ochrony rodziny, dotyczy nienaruszalności podstawowej komórki społecznej, jaką stanowi wedle polskiego prawa rodzina. Trzecia zasada z kolei mówi o uniezależnianiu stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych. Ściśle łączy się z poprzednią, mówiącą o tym, że najwyższym priorytetem jest dobro rodziny ze względu na doskonałość komórki społecznej, jaką jest rodzina. Prawem rodzinnym i opiekuńczym zajmują się przygotowani do tego celu prawnicy, chociażby Adwokat Morawska.

Składniki i podstawowe pojęcia Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

W polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym określone są trzy składniki. Pierwszym składnikiem jest instytucja małżeństwa, regulująca wszelkie relacje prawne i zjawiska, zachodzące między osobami tworzącymi związek małżeński. Dotyczy zarówno spraw majątkowych, jak i niemajątkowych. Drugim składnikiem prawa rodzinnego jest pokrewieństwo, regulujące sprawy, zależności i relacje pomiędzy dalszymi członkami rodziny, niż rodzice i dzieci. Dotyczy to osób, które mają wspólnego przodka. Ostatni, trzeci składnik to kuratela, oznaczająca opiekę prawną nad osobą niebędącą krewnym, niezdolną do czynności prawnych i majątkowych. Kuratela jest każdorazowo ustanawiana przez właściwy sąd.

Poza powyższymi zasadami i składnikami prawa rodzinnego i opiekuńczego, w prawie tym funkcjonuje kilka podstawowych pojęć, które ściśle wiążą się ze sprawami przeprowadzanymi w jego obrębie. Najważniejsze z pojęć dotyczą adopcji i władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, pojęcia opiekuna (prawo dokładnie reguluje kto jest opiekunem danej osoby) czy prawa małżeńskiego.

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest tym działem prawa cywilnego, które ma ogromne znaczenie w codziennym życiu społecznym. Wiąże się z regulacjami zachowań i postaw, których zadaniem jest ochrona podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Często dotyczy to ogólnie przyjętych norm obyczajowych i kulturowych, jak na przykład obowiązku zachowania wierności małżeńskiej czy posłuszeństwa dzieci wobec rodziców lub opiekunów. Małżonkowie mają obowiązek funkcjonowania w życiu społecznym tak, aby dobro rodziny było priorytetem. Gdy pojawiają się sytuacje zaburzające ten porządek, wykładnia prawa rodzinnego umożliwia ich rozwiązywanie na podstawie funkcjonujących przepisów prawnych. Prawo rodzinne obejmuje więc między innymi takie sprawy, jak: rozwód, podział majątku, ustalenie władzy rodzicielskiej czy zaprzeczenie ojcostwa.