28 marca 2019

Kategoria:
Inne

Czym zajmują się kancelarie notarialne?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Ten wyznacza także siedzibę notariusza, zwaną kancelarią notarialną. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Przy ich dokonywaniu, notariusz musi czuwać nad zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te powodują skutki prawne. Jakie usługi świadczą kancelarie notarialne?

Zakres usług kancelarii notarialnych

Katalog czynności, do których jest upoważniony notariusz, jest taki sam na terenie całego kraju. Najczęściej wykonywane czynności notarialne to:
  • sporządzanie aktów notarialnych, m.in. aktów przeniesienia własności nieruchomości, darowizny, zniesienia współwłasności, umowy majątkowej, pełnomocnictwa, umowy spółki, poświadczeń dziedziczenia,
  • poświadczanie dokumentów za ich zgodność z oryginałem,
  • poświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów notarialnych,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów.

Charakterystyka czynności notarialnych

Czynności notarialne mogą być dokonywane w kancelarii notarialnej lub w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter danej czynności lub szczególne okoliczności (np. choroba strony). Notariusz ma obowiązek udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień, które dotyczą dokonywanej czynności. Co ważne, notariusz może odmówić dokonania czynności sprzecznej z prawem. Ma prawo odmówić jej wykonania również wtedy, kiedy narodzi się wątpliwość, że strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.
Notariusz nie może podjąć się wykonania czynności prawnej, jeżeli czynność notarialna dotyczy:
• niego samego,
• małżonka,
• krewnych lub powinowatych w linii prostej bez ograniczenia stopnia,
• krewnych i powinowatych w linii bocznej do trzeciego stopnia włącznie,
• osób z nim związanych z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki,
• osób będących z nim w bliskim stosunku.

Jak przygotować się do wizyty w kancelarii notarialnej?

Przed wizytą w kancelarii notarialnej warto się do niej właściwie przygotować. Przede wszystkim należy wcześniej skontaktować się z notariuszem, aby ustalić, jakich dokumentów będzie wymagać czynność notarialna. W zależności od rodzaju czynności, może być konieczny wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu czy umowa przedwstępna zakupu nieruchomości. Niezbędny jest także dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport.
Sama wizyta nie powinna trwać długo. Notariusz odczytuje treść aktu, wyjaśnia znaczenie poszczególnych zapisów i w razie potrzeby tłumaczy wątpliwości. Po podpisaniu aktu, należy udać się do sekretariatu po ustaloną ilość odpisów i uiścić stosowną opłatę za sporządzenie dokumentów.