10 maja 2017

Kategoria:
Inne

Czym się zajmuje notariusz? Zakres czynności notarialnych

Gdy słyszymy termin „notariusz”, pierwszym nasuwającym się większości z nas skojarzeniem są akty notarialne. Jest to jednak tylko jeden z wielu dokumentów, do których sporządzania uprawnieni są notariusze – mogą oni świadczyć również inne usługi.

Kim jest notariusz?

W dawnej Polsce osobę pełniącą funkcję podobną do notariusza nazywano „rejentem” – termin ten wywodził się od „regenta”, czyli osoby, która sprawowała władzę w imieniu monarchy w momencie, gdy ten nie mógł osobiście pełnić swoich obowiązków. W dzisiejszych czasach notariuszem nazywamy prawnika, który od ministra sprawiedliwości uzyskał uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Notariusz nie jest funkcjonariuszem państwowym ani urzędnikiem, lecz osobą zaufania publicznego, toteż w swojej pracy powinien on bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów, zobowiązany jest również do postępowania bezstronnego i dochowywania tajemnicy zawodowej. Aktem prawnym, który reguluje uprawnienia i obowiązki notariuszy jest Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie.

Jakie czynności wykonuje notariusz?

W większości przypadków do notariusza udajemy się w celu sporządzenia aktu notarialnego. Jest to dokument potwierdzający dokonanie przez daną osobę określonej czynności prawnej. Zazwyczaj sporządzany jest w on w sytuacjach wymaganych przez prawo, np. w momencie przekazania praw własności do nieruchomości, jednak może być on również przygotowywany w każdej sytuacji, kiedy taka jest wola stron. Do pozostałych czynności notarialnych należą między innymi:

  • Sporządzanie testamentów
  • Spisywanie protokołów
  • Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów
  • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • Sporządzanie poświadczeń
  • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych zawartych na nośnikach pamięci

Czy notariusz może odmówić wykonania danej czynności notarialnej?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: tak. Do sytuacji takiej może dojść w momencie, gdy czynność ta jest sprzeczna z prawem lub gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy zgłaszająca się do notariusza strona faktycznie ma prawo do podejmowania danej czynności prawnej.

Wymienione wyżej czynności notarialne możemy wykonać w Kancelarii Notarialnej notariusz Jolanty Klauzińskiej.