przewierty-sterowane
15 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Czym są przewierty sterowane?

Horyzontalne przewierty sterowane, inaczej zwane technologią HDD (od angielskiego Horizontal Directional Drilling), umożliwiają bezwykopowe układanie podziemnych instalacji. Ta nowoczesna metoda ma wiele zalet. Przede wszystkim zaś jest bardzo korzystna zarówno dla inwestorów, jak i dla środowiska naturalnego. Jak dokładnie wygląda przebieg procesu przewiertu sterowanego?

Etap pierwszy – przewiert pilotażowy

Przewierty sterowane powstają w trzech etapach. Pierwszy etap obejmuje przeprowadzenie przewiertu pilotażowego. W zaplanowanej osi rurociągu przy wykorzystaniu żerdzi wiertniczych wykonuje się otwór pilotowy.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, specjalista z firmy HD Sigma, która specjalizuje się w realizacji robót inżynieryjnych technologiami bezwykopowymi:

W zaplanowanym punkcie wejścia rozpoczyna się drążenie otworu poprzez wciskanie w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem, tworząc w ten sposób z ich udziałem przewód wiertniczy. Na początku przewodu wiertniczego montuje się głowicę wiertniczą, w której wnętrzu znajduje się nadajnik systemu lokalizacji zwany sondą. Głowica wiertnicza zaś zakończona jest skośną płytką wiertniczą, która wraz z elastycznymi żerdziami umożliwia omijanie podziemnych przeszkód znajdujących się na trasie przewiertu. Sonda dostarcza informacji o parametrach przewiertu takich jak głębokość, położenie oraz nachylenie głowicy. Dzięki temu umożliwia stałe monitorowanie oraz korygowanie trasy przewiertu.

Opisany przez naszego eksperta etap jest jedynym, w którym możliwe jest sterowanie przewiertem. Pierwszy etap kończy się wraz z osiągnięciem przez głowicę wiertniczą zaplanowanego punktu wyjścia.

Warto tutaj wspomnieć, iż w trakcie procesu wiercenia do dysz wylotowych poprzez kanał wewnętrzny żerdzi pompowana jest płuczka bentonitowa. Pełni ona kilka bardzo ważnych funkcji, mianowicie: stabilizuje ściany otworu wiertniczego, zapobiega opadaniu zwiercin na jego dno (poprzez transportowanie ich na zewnątrz otworu) oraz chłodzi głowicę.

Etap drugi – rozwiercanie otworu

W kolejnym etapie następuje powiększenie średnicy otworu do wielkości, która zapewnia bezpieczną instalację układanej rury. Tutaj głowica wiertnicza zastępowana jest rozwiertakiem, dobranym odpowiednio do rodzaju gruntu, występującego na trasie rozwiercanego otworu.

Rozwiertak wraz z systematycznie dokładanymi żerdziami i w ciągłym ruchu obrotowym przeciągany jest w kierunku wiertnicy. Po czym, po osiągnięciu punktu wejścia, jest on demontowany, a żerdzie wiertnicze są ze sobą łączone. W zależności od wymaganej średnicy planowanego otworu, rozwiercanie może odbyć się od jednego do kilku razy.

W drugim etapie horyzontalnego przewiertu sterowanego do otworu wiertniczego, poprzez dysze umiejscowione w ścianach rozwiertaka, podawana jest płuczka bentonitowa. Pełni ona tutaj takie same funkcje jak w etapie poprzednim.

Etap trzeci – przeciąganie rury

W trzecim etapie technologii HDD następuje już przeciąganie rury. Odbywa się ono w taki sposób, że za rozwiertakiem, wyposażonym w krętlik i dokonującym tzw. marszu czyszczącego, montowana jest głowica ciągnąca odpowiednio wcześniej przygotowany gotowy rurociąg. Następnie rozwiertak przeciągany jest w kierunku wiertnicy. Na tym etapie prac bardzo ważne jest, aby proces przeciągania rurociągu odbywał się płynnie i bez dłuższych przerw.

W końcowym etapie, podobnie jak w dwóch poprzednich, wykorzystywana jest płuczka bentonitowa. Oprócz znanych nam już ról, pełni ona tutaj dodatkową funkcję – zmniejsza opór występujący podczas wciągania rury.

Podsumowując, horyzontalne przewierty sterowane to technologia, która dzięki stosowanym w niej metodom, jest przyjazna dla środowiska oraz korzystna dla otaczającej infrastruktury. Wywołuje ona bowiem jedynie minimalne zakłócenia. Stąd technologia HDD z powodzeniem wykorzystywana jest do bezkolizyjnego przekraczania ruchliwych szlaków komunikacyjnych, rzek, budynków oraz wszelkiego rodzaju obszarów chronionych.