zrzut wody
25 sierpnia 2021

Kategoria:
Inne

Czym są operaty wodnoprawne?

Wody powierzchniowe i podziemne stanowią cenny zasób zarówno ze względu na ich znaczenie dla środowiska naturalnego, jak i możliwości pozyskiwania wody pitnej oraz niezbędnej dla rolnictwa, żeglugi, ochrony ppoż., czy działalności przemysłowej. Ich wykorzystanie wymaga więc uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do czego będzie konieczne przygotowanie specjalnej analizy oddziaływania na środowisko w postaci operatu wodnoprawnego.

Jakie sposoby korzystania z wód wiążą się z koniecznością opracowania operatu wodnoprawnego?

Przygotowanie operatu wodnoprawnego będzie niezbędne w przypadkach, gdy do realizacji inwestycji konieczne jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Będzie to niezbędne, jeśli planowane przedsięwzięcie ma dotyczyć usług wodnych np. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, ich uzdatniania i dystrybucji, a także odprowadzania wód. Operaty wodnoprawne okażą się niezbędne przy szczególnym korzystaniu z wód – m.in. odwadnianiu gruntów i upraw, użytkowaniu wody ze stawów i rowów czy rybackim korzystaniu z wód oraz hodowli ryb, a także żegludze. Bez pozwolenia nie obejdzie się m.in. przy długotrwałym obniżeniu poziomu zwierciadła wód gruntowych, regulacji wód i kształtowaniu nowych koryt cieków naturalnych, jak również zmianie ukształtowania terenu oddziałującego na przepływ wód. Pozwolenie wodnoprawne jest też konieczne przy wykonywaniu urządzeń wodnych np. budowli piętrzących, stawów lub obiektów energetyki wodnej.

Gdzie składa się operat wodnoprawny?

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zawierający przygotowany przez specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, np. firmę Biooperat z Wrocławia, operat wodnoprawny składa się w nadzorze wodnym, na którego terenie znajdzie się planowana inwestycja. Nadzór przekazuje wniosek do organu wydającego pozwolenie dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Co musi zawierać operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny składa się z dwóch części. Część opisowa powinna obejmować kluczowe informacje dotyczące planowanej inwestycji. Będą to m.in. dane formalne o sporządzającym, szczegółowe parametry dotyczące planowanych czynności lub obiektów i instalacji – cel i zakres wykorzystania wód, jego wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, jak również choćby metody postępowania w razie awarii czy też sposoby ochrony środowiska naturalnego. Część graficzna to mapki i rysunki pokazujące m.in. lokalizację obiektu oraz obszar gdzie będzie zlokalizowana inwestycja.