26 listopada 2019

Kategoria:
Inne

Czym różni się złoże biologiczne od osadu czynnego?

Nowoczesne biologiczne oczyszczalnie ścieków pozwalają na oczyszczanie ścieków do takiego stopnia, by można było bezpiecznie odprowadzać je do cieków wodnych lub studni chłonnych. W procesie biologicznego oczyszczania ścieków wyróżniamy oczyszczanie tlenowe oraz beztlenowe. W pierwszym procesie biorą udział bakterie nazywane aerobami, w drugim mikroorganizmy, które nazywamy anaerobami. Jak dokładniej działa biologiczna oczyszczalnia ścieków i czym jest złoże biologiczne oraz osad czynny?

Etapy biologicznego oczyszczania ścieków

Zanim przejdziemy do tematu złoża biologicznego oraz osadu czynnego, opowiemy krótko, na jakie etapy dzielimy biologiczne oczyszczanie ścieków. Pierwszy etap biologicznego oczyszczania ścieków to mechaniczne usuwanie dużych cząsteczek za pomocą urządzeń przesiewowych. Dalej następuje usuwanie odpadów mineralnych – żwir i piasek osiada samoczynnie w specjalnie zaprojektowanych kanałach lub częściach nazywanych pułapkami. Kolejny etap to trwająca kilka godzin stabilizacja ścieków w zbiornikach sedymentacyjnych – w tym procesie ciała stałe osadzają się na dnie zbiornika. Następny krok to obróbka biologiczna, a więc usuwanie większości organicznych w wyniku kontaktu z mikroorganizmami. Finał to osadzanie ostateczne, a więc zdeponowanie substancji biologicznych na dnie osadników końcowych w postaci osadu. Ścieki są wypuszczane z oczyszczalni, a wtórny osad można skierować ponownie do jednego z poprzednich etapów.

Złoże biologiczne i osad czynny

Złoża biologiczne w biologicznych oczyszczalniach ścieków to zbiorniki wypełnione kruszywem lub kształtkami z tworzyw sztucznych. Jak mówi nam przedstawiciel firmy EKO-BIO z Łodzi, na złożach biologicznych rozwijają się bakterie, które usuwają rozpuszczone zanieczyszczenia. Na złożu biologicznym rozwija się błona biologiczna, która z czasem staje się coraz grubsza i odrywa się od podłoża. Gdy to następuje, proces tworzenia błony zaczyna się na nowo. Złoża biologiczne dzielimy na złoża z wypełnieniem stałym (zalewane, zraszane, zanurzone) oraz złoża z wypełnieniem ruchomym (tarczowe, zawieszone). Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym działają inaczej: w zbiorniku, który jest wypełniony ściekami, znajdują się specjalne szczepy bakterii i pierwotniaki – to właśnie te bakterie i pierwotniaki nazywamy osadem czynnym. Nie mają one zdolności do przyklejania się do podłoża, za to zbijają się w tzw. kłaczki, które zawieszają się w ściekach. Nadmiar rozmnażającego się osadu czynnego, który odżywia się ściekami, przepływa do osadnika, w którym opada na dno.