10 czerwca 2019

Kategoria:
Inne

Czy maturę z matematyki należy zawiesić?

Tak przynajmniej postuluje NIK w swoim raporcie z 2018 roku zatytułowanym „Nauczanie matematyki w szkołach” : zawiesić maturę z matematyki do czasu rozwiązania problemów z zadaniami. Na uzasadnienie tezy NIK przytacza dane potwierdzające, iż w latach 2015–2017, sposób nauczania matematyki nie sprzyjał pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych u uczniów. Ponad 42% uczniów skontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych otrzymało na świadectwie ocenę dopuszczającą (tj. dwójkę) z matematyki. W gimnazjach było 23% uczniów, a w szkołach podstawowych – 10%. NIK nie precyzuje dlaczego nauczanie matematyki nie sprzyjało pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych.

Dlaczego  nauczanie matematyki nie jest efektywne ?

W ocenie naszych fachowców, którzy prowadzą Szkołę  Matematyki KAM-AN Edukacja w Podkowie Leśnej, w miarę kolejnych lat nauki, tu wg starego systemu kształcenia, : szkoła podstawowa 6 lat – gimnazjum 3 lata – szkoła średnia 3 lata, narastający odsetek uczniów którzy otrzymali na świadectwie ocenę dopuszczającą, 10% – 23% – 42% , jest  wynikiem nawarstwiających  się przez kolejne lata nauki  zaległości. To nie zagadnienia z matematyki  są  coraz trudniejsze, to zaległości uczniów są coraz większe.

Jak skutecznie przygotować się do  matury z matematyki ?

Nasi specjaliści odpowiadają: po pierwsze nie dopuścić do powstania i nawarstwiania zaległości. Najważniejsze są podstawy. Gdyby pokusić się o wskazanie jakiegoś punktu zwrotnego w polskim systemie kształcenia, nasi fachowcy odnosząc się już do nowej podstawy programowej tj. trwającej osiem lat szkoły podstawowej i 4-letniej szkoły średniej, wskazują na klasę IV szkoły podstawowej. To powstanie zaległości w klasie IV szkoły podstawowej oraz ich nawarstwianie w dalszych latach nauki skutkuje   słabymi wynikami na egzaminie ósmoklasisty i problemami ze zdaniem matury z matematyki.

Specjalny program kształcenia metodą MASTERS

W szkole matematyki, której pracownicy pomagają nam w stworzeniu artykułu, nauczanie prowadzone jest metodą MASTERS, systemem zero-jedynkowym, specjalnie opracowanym   programem  kształcenia Shadow – Blended Education ( S-B Education ) pod nazwą Atena 1 , który wyklucza powstanie zaległości. Prowadzący przyznają ,że nie  wyważają otwartych drzwi – zaadoptowali na potrzeby  uczniów, najlepszą na świecie  filozofię i metodologię uczenia się , którą naszkicował  Sal Khan.

Aktualne znaczenie matematyki w życiu człowieka  i dobrobycie państw 

Propozycję odstąpienia od matury z matematyki prowadzący szkołę z Podkowy Leśnej uważają za wysoce nieodpowiedzialną i szkodliwą, ponieważ  zaniżenie wymagań skutkować może jedynie zaniżeniem poziomu wykształcenia. Ponadto za w pełni uzasadnione uważają spostrzeżenie: „Jeśli nie umiesz matematyki, nie znaczy, że jesteś humanistą”. Funkcjonujemy w „trzeciej kulturze”, epoce technologii informacyjno-komunikacyjnych, w której elementy nauk ścisłych (głównie matematyki oraz  informatyki) i nauk  humanistycznych splatają się ze sobą a kompetencje matematyczne, są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy. Nie ważnym jest, czy ktoś będzie pracował w świecie science, czy arts, kompetencje matematyczne i informatyczne są niezbędne do swobodnego funkcjonowania. Na koniec warto wspomnieć, że raport wydany przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) pt. „Wysoki koszt słabej edukacji” w pełni potwierdza tezę, że edukacja matematyczna jest jednym z czynników podnoszenia konkurencyjności państw. Według przytoczonych w raporcie NIK wspomnianych wyżej badań, podniesienie wskaźnika wyników z testów PISA w obszarze matematyki i nauk ścisłych o 100 pkt przekłada się na roczny wzrost PKB rzędu ok. 1,7%.