6 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Jak często należy czyścić systemy klimatyzacji

Systemy klimatyzacji, choć zapewniają komfort pod względem temperatury i wymieniają powietrze na świeże, mogą stanowić zagrożenie, jeżeli nie będą należycie zadbane. Jednym z elementów konserwacji systemów klimatyzacyjnych jest ich czyszczenie. Jakie konsekwencje niesie zaniechanie czyszczenia klimatyzacji i jak często należy je przeprowadzać?

Skutki zaniedbania klimatyzacji

Systemy klimatyzacyjne mają różny stopień rozbudowania i konstrukcję. Im więcej elementów, tym większe prawdopodobieństwo zanieczyszczenia kanałów takimi czynnikami, jak: grzyby, cząstki organiczne czy niebezpieczne substancje oraz pozostałości materiałów budowlanych (np. pyły).

Konsekwencje pozostawiania zanieczyszczonej klimatyzacji dotyczą zarówno jej samej, jak i osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach. Kanały wentylacyjne, zamiast dostarczać czystego powietrza, zaczynają rozsiewać drobnoustroje, które w wilgotnym środowisku mają doskonałe warunki do rozwoju. Skutkuje to zarówno ryzykiem chorób, jak i niszczeniem budynku oraz zaburzeniami pracy systemu klimatyzacyjnego, takimi jak np. korodowanie, obniżenie wydajności czy większy pobór energii.

Do takiego stanu mogą doprowadzić nie tylko zaniechania. Równie ryzykowna jest niedbała konserwacja. Dlatego warto powierzyć kontrolę i serwis profesjonalistom, np. www.firmaszalek.pl.

Czyszczenie klimatyzacji – jak często powinno być przeprowadzane?

Kontrola stanu klimatyzacji jest jednym z obowiązków wynikających z rozporządzenia ministerialnego. W zależności od przeznaczenia budynku przeglądy powinny odbywać się z różną częstotliwością. Centrala klimatyzacyjna zawsze wymaga kontroli przynajmniej raz do roku, zaś pozostałe elementy systemu – raz na rok lub dwa lata. Czystość kanałów jest jednym z aspektów branych pod uwagę podczas przeglądu.

Ponieważ systemy znacząco różnią się konstrukcją, częstotliwością i nasileniem działania, rozmiarami i złożonością, nie ma wyznaczonego jednego terminu czyszczenia. Powinno to być uzależnione od potrzeb poszczególnych systemów. Celem kontroli jest m.in. określenie tego, czy przewody kanalizacyjne i inne elementy wymagają czyszczenia, czy też można się z tym wstrzymać. To, jak często dana konstrukcja powinna być czyszczona, określone jest w instrukcji obsługi. Przyjmuje się, że jeżeli brakuje informacji na ten temat, czyszczenie klimatyzacji powinno być przeprowadzane przynajmniej raz w roku.