Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy
19 czerwca 2022

Kategoria:
Inne

Co zaliczamy do czynników szkodliwych na stanowiskach pracy?

Czynniki szkodliwe dla pracownika to różne zagrożenia, które mogą przyczynić się do powstania choroby zawodowej lub różnych schorzeń. Zagrożenie zdrowia to stan środowiska pracy, w którym występują określone czynniki kwalifikowane jako chemiczne, fizyczne i biologiczne mogące wywołać pewne efekty zdrowotne. Co ważne, skutki dla zdrowia mogą wystąpić w okresie narażenia na czynniki lub dopiero po jakimś czasie.

Podział czynników szkodliwych na stanowiskach pracy

Jak wspomniano wcześniej, czynniki szkodliwe dla pracownika dzielą się na trzy główne kategorie:

  • Fizyczne – niekorzystny mikroklimat, hałas i drgania mechaniczne;
  • Chemiczne – występowanie pyłów, par, gazów i dymów, które przedostają się do organizmu za pośrednictwem dróg oddechowych;
  • Biologiczne – bakterie, wirusy, pasożyty.

Wedle obowiązujących przepisów niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów, które nie zostały potwierdzone pod względem ich potencjalnej szkodliwości dla pracowników. Pracodawca zatrudniający pracowników wykonujących obowiązki w ekspozycji na czynniki szkodliwe jest zobligowany do przeprowadzenia badań i pomiarów na stanowiskach pracy, których wyniki musi archiwizować i udostępniać – na przykład na żądanie pracowników. Pierwszy pomiar powinien odbyć się w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności oraz każdorazowo po zmianie organizacji pracy.

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

Specjalistą w dziedzinie pomiarów czynników szkodliwych jest firma ATTMA, która realizuje badania poziomu hałasu, zapylenia, stężenia czynników chemicznych, oświetlenia i mikroklimatu. Przedsiębiorstwo współpracuje z akredytowanym laboratorium, które wykonuje pomiary drgań i promieniowania. Oprócz tego fachowcy prowadzą działania doradcze w zakresie harmonogramu badań oraz prowadzenia dokumentacji.

Pomiary czynników szkodliwych wykonywane być powinny w zgodzie z obowiązującymi przepisami i z częstotliwością zależną od ich rodzaju, czyli od występujących na stanowiskach pracy zagrożeń. Wyniki badań i pomiarów odczytuje się w zestawieniu do wartości normatywów higienicznych, które zostały określone na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku. Ustalono wskaźnik NDS, czyli najwyższe dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz NDN będący miarą najwyższego dopuszczalnego natężenia fizycznego. W rozporządzeniu zdefiniowano także wartości normatywne dla tych czynników.